The age gender structure of population of Goc and its foothill at the end of the 20th and the beginning of the 21st century

Tamara Kovacevic, Branislav Djurdjev, Aleksandra Dragin
2010 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад, Србија Сажетак: У раду је урађена анализа старосне структуре становништва на планини Гоч и у његовој подгорини. Подаци се односе на другу половину XX века и на почетак XXI века. Задатак рада је да приказом и поређењем параметара старосне стуктуре Гоча и подгорине утврди трендове њиховог кретања, а потом их и протумачи. Приказана је просторна дистрибуција вредности индекса старења. Истакнути су чиниоци који су утицали
more » ... њу. Посебна пажња је посвећена проблемима који се јављају као последица старења становништва. Значај рада је у обогаћивању знања о становништву и насељима планине Гоч и долине Западне Мораве. Кључне речи: Гоч, подгорина, старосна структура * e-mail: snstamara@yahoo.com Рад представља резултате истраживања у оквиру пројеката 146017 које финансира Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије. Гоч, који је нераскидиво везан за своју подгорину, не заузима велику површину, али одликују га значајне разлике у парамeтрима старости становништва. У хипсометријском смислу насеља простиру се од 166 до 1000 м а.в. Радом се испитује колико географски положај, физичкогеографске карактеристике, посебно рељеф и близина саобраћајница утичу на дистрибуцију становништва посматрано према критеријуму његове старости. Циљ рада био је да се анализира процес старења на територији Гоча и подгорине поређењем података последња четири пописа становништва. Одабир последња четири пописа становништва проистекао је из два разлога. Подаци пописа становништва 1971, 1981. и 1991. сакупљани су по истој методологији и у мирнодопским условима. Последњи попис обављен је након политичких промена, које су резултирале великим кретањима становништва. У раду се сагледава да ли су и колико су та кретања утицала на старосну структуру становништва Гоча и подгорине. У процесу рада коришћени су статистички подаци помоћу којих су математичким и статистичким методама израчунати параметри (средња старост, медијална старост, индекс старости итд) старосне структуре Гоча и подгорине, као и различити литературни извори. Резултати истраживања употпуниће сазнања о овој структури становништва у средишњем делу Западног Поморавља. Abstract: The analysis of the age structure of population of Goc Mountain and its foothill is elaborated in the paper. Data in the paper refer to the second half of 20 th century and to the beginning of the 21 st century. There are many tasks of the paper. The first task is to represent and to compare the parameters of age structure of Goc and his foothill. The task of this paper is to present the parameters of the age structure of Goc Mountain and its foothill. Then, comparing them to identify and interpret trends in their movements. The paper shows the spatial distribution of the index of aging by cadastral municipalities. Factors that have influenced it are highlighted. Special attention is given to problems, which appear as a consequence of aging of population. Paper will contribute to enriching the knowledge about population and settlements of the Goc Mountain and the West Morava valley.
doi:10.2298/gsgd1001237k fatcat:hgztznjedvhbvexxtajcgvwqra