Öğretmen Adaylarının Ders Planlarının ve Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi

Sevim AŞİROĞLU, Sevda KOÇ AKRAN
2018 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi  
Özet Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik hazırlamış oldukları ders planlarını ve öğretim uygulamalarını incelemektir. Nitel ve nicel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir vakıf üniversitesindeki 224 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemlerine yönelik ders planı hazırlamadaki performansları orta seviyededir. Ders
more » ... yededir. Ders planlamada düşük performans gösterenlerin öğretim uygulamaları ve ders planları incelendiğinde, öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını örneklendiremedikleri, öğretim ilke ve yöntemlerine ilişkin kavramları bilgi düzeyinde edindikleri görülmüştür. Ders planlamada orta düzeyde performans gösterenlerin öğretim uygulamaları ve ders planları incelendiğinde, öğrencilerin farklı yöntem ve tekniklikleri uygulamaya koymak için çabaladıkları ama uygulamaya geçirmede sınırlı kaldıkları görülmüştür. Ders planlamada yüksek performans gösterenlerin öğretim uygulamaları ve ders planları incelendiğinde ise farklı bilişsel basamaklardaki kazanımlar için eğitim durumları ve ölçme değerlendirme etkinlikleri tasarlamada daha nitelikli çalışmalar gerçekleştirdikleri görülmüştür. Abstract The aim of this study is to examine the preservice teacher' skills preparing lesson plan. The mixed method, which includes the quantitative and qualitative dimensions, was employed. The study group consisted of the 224 students at a foundation university in the 2016-2017 academic year. According to the results of the research, the performances of the preservice teachers in preparing the lesson plans for teaching principles and methods are medium level. The performance averages of evaluation were determined to be at low level. According to the instructional practices and lesson plans, students who have low performance in lesson planning have not been able to exemplify the learning approaches of the students and they have acquired the concepts related to teaching principles and methods at the level of knowledge. According to the instructional practices and lesson plans of the mid-level students in the course planning, it was observed that the students tried to put into practice different methods and techniques but they were limited in implementation. According to the instructional practices and lesson plans, those who have high performance in the course planning have performed more qualified studies in the design of educational status and measurement and evaluation activities for the gains in different cognitive steps.
doi:10.30900/kafkasegt.442694 fatcat:4nz2ckcvm5fipc2hdy3x77mtaq