DEFENSE'S PARTICIPATION IN SPECIAL JUDICIAL PROCEEDINGS

D.O. Shumeiko
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У СПЕЦІАЛЬНОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ DEFENSE'S PARTICIPATION IN SPECIAL JUDICIAL PROCEEDINGS Шумейко Д.О., к.ю.н., доцент, старший викладач кафедри кримінального процесу Національна академія внутрішніх справ Мета статті -дослідження особливостей діяльності захисника у спеціальному судовому провадженні. Розглянуто проблеми участі захисника у спеціальному судовому провадженні в контексті типових процесуальних ситуацій: 1) обвинувачений особисто обрав захисника, що свідчить про те,
more » ... що свідчить про те, що позиція обвинуваченого відома захиснику; 2) захисника було призначено і він має зв'язок з обвинуваченим; 3) захисника було призначено і він не має зв'язку з обвинуваченим. У двох перших випадках проблемним є питання обсягу прав обвинуваченого, які можуть бути реалізовані через захисника, а у третьому, крім цього, існує проблема визначення загальної лінії захисту та її узгодженості з інтересами обвинуваченого. Обґрунтовано висновок, що здійснення захисту за призначенням не є порушенням права на захист. З'ясовано, що законом чітко визначено порядок та підстави для залучення захисника для участі у справі: самостійне залучення його підозрюваним, обвинуваченим, їхніми законними представниками, а також іншими особами на проханням чи за згодою підозрюваного, обвинуваченого, до участі у кримінальному провадженні або слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом лише у випадку, коли участь захисника є обов'язковою, якщо підозрюваний самостійно не залучив такого захисника. Зроблено висновок, що здійснення захисту за призначенням не є порушенням права на захист. В оцінці ефективності захисту потрібно не тільки орієнтуватись на процесуальну активність захисника, а й ураховувати інші критерії, зокрема своєчасність, кваліфікованість, послідовність позиції, а головне -відповідність дій захисника призначенню захисту: з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого -тобто інтересам підзахисного. У спеціальному судовому провадженні, якщо підозрюваний, обвинувачений не контактує із призначеним захисником, на суд покладається не тільки обов'язок щодо забезпечення права на захист, а й оцінка ефективності захисту. Ключові слова: спеціальне судове провадження, захисник, спеціальне кримінальне провадження, захист, ефективність захисту, право на захист. The purpose of the article is to study the peculiarities of the activity of defense counsel in special court proceedings. The problems of defense counsel's participation in special court proceedings in the context of typical procedural situations are considered: 1) the defendant personally selected a defense attorney, which indicates that the defendant's position is known to the defense lawyer; 2) a defense counsel has been appointed and has a connection with the accused; 3) a defense counsel has been appointed and has no connection with the accused. In the first two cases, the issue of the scope of the rights of the defendant that can be exercised through counsel is problematic, and in the third, there is the problem of defining a common line of defense and its consistency with the interests of the accused. It is substantiated the conclusion that the protection of the intended purpose is not a violation of the right to protection. It is established that the law clearly defines the procedure and grounds for involving a defense attorney to participate in the case: independent involvement of his suspect, accused, their legal representatives, as well as other persons at the request or consent of the suspect, accused of participating in, criminal or prosecutor, investigating judge or court only if the participation of the defense counsel is obligatory, unless the suspect himself did not involve such defense counsel. It is concluded that the implementation of the protection by purpose is not a violation of the right to protection. In assessing the effectiveness of the defense, it is necessary to focus not only on the legal activity of the defender, but also take into account other criteria, such as timeliness, qualification, consistency of position, and most importantly -the suitability of the defender's actions to the purpose of defense: clarifying circumstances that challenge suspicion or accusation, alleviation whether they exclude the criminal liability of the suspect, the accused -that is, the interests of the client. In a special court proceeding, if the suspect is not in contact with the appointed defense counsel, the court is not only obliged to ensure the right to defense but also to evaluate the effectiveness of the defense.
doi:10.32782/2524-0374/2020-2/113 fatcat:gyg2jozzjvdo7pmltmwu64wqfy