ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Pınar KARAMAN, Ebru BAKAÇ
2018 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin eğitim programına yönelik yaklaşımlarını belirlemektir. Bu bağlamda, öğretmenlerin eğitim programına karşı yönelimleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmada, öğretmenlerin program yönelimlerini belirleyebilmek için betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki bir şehir merkezinde görev yapan 203 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada, öğretmenlerin
more » ... mada, öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla Baş (2013) tarafından geliştirilen "Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercihleri Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin sorun ve öğrenci merkezli program yaklaşımlarını konu merkezli tasarıma göre daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin program tasarım tercihleri arasında anlamlı bir farklılık görülürken, mezun olunan fakülte türü, kıdem ve görev yapılan okul türü değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık görülmediği ortaya çıkmıştır. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the curriculum orientations of teachers. In this regard, teachers' curriculum orientations were investigated regarding various variables. In this study, survey research methods were used to describe the orientations of the teachers. The sample of the research study consisted of 203 teachers working in the central province of a city located in the Black Sea Region of Turkey during the 2016-2017 academic year. In terms of various variables, an instrument entitled "Curriculum Design Orientation Preferences Scale of Teachers" developed originally by Baş (2013) was used in this study. At the end of the study, it was found that teachers preferred problem and student-centered curriculum design approach more than subject-centered curriculum design. A statistically significant difference between teachers' curriculum design orientations was detected in gender. However, teachers' curriculum design orientations were not influenced with faculty from which they graduated their teaching experiences and school type in which they work.
doi:10.17240/aibuefd.2018..-364651 fatcat:nghlyfz4qjdabpopds3okylqxq