INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF POLISH EXPERIENCE
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ

Stas Munka
2019 Vìsnik Čerkasʹkogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki  
Мунька Станіслав Сергійович аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3811-4981 munkastas@gmail.com ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ Досліджено стан інвестиційної діяльності в Україні та Польщі. Проведено порівняння інвестиційного клімату обох країн. Виявлено шляхи залучення інвестицій та досліджено вплив інвестиційних надходжень на розвиток
more » ... економіки України та Польщі. Наведено відмінності інвестиційної діяльності в досліджуваних країнах. Доведено доцільність запровадження спеціальних економічних зон. Розроблено рекомендаційні заходи для покращення інвестиційного клімату в Україні. Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційний клімат; спеціальна економічна зона; прямі іноземні інвестиції. Постановка проблеми. Без залучення іноземних інвестицій в Україні неможливий розвиток економіки, впровадження технологій, оновлення основних виробничих фондів, створення робочих місць та інших складників, які сприяють розвитку країни, регіонів і галузей. Залучення іноземного капіталу допоможе провести структурну перебудову економіки, скоротити технічну та технологічну відсталість народного господарства, підвищити конкурентоздатність вітчизняної продукції на світовому ринку. Звідси виникає необхідність дослідження інвестиційного процесу в Україні в контексті досвіду країн із перехідною економікою. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу інвестиційної діяльності присвячено ряд фундаментальних праць зарубіжних авторів А. Маршалла, Дж. Кейнса, Е. Хансена, Р. Харрода, М. Фрідмана, І. Шумпетера та ін. Про стан інвестиційної діяльності в Україні писали А. Шакіна, М. Чечетов, В. Борщевський та багато інших. Незважаючи на появу великої кількості праць, присвячених цій проблемі, залишається безліч питань з детального вивчення, зокрема в контексті досвіду країн з перехідною економікою. Мета статті полягає в аналізі стану інвестиційної діяльності в Україні в контексті польського досвіду та її поліпшення. Викладення основного матеріалу дослідження. Інвестиційний клімат в Україні залишається несприятливим незважаючи на те, що владою давно вже задекларована інноваційно-інвестиційна модель розвитку та створено при Кабінеті Міністрів України дорадчий орган метою діяльності якого є розроблення пропозицій, щодо створення сприятливих умов для залучення прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни. За даними Міністерства економіки, загальна потреба в інвестиціях для структурної перебудови економіки України становить від 140 до 200 млрд. дол. США, а щорічна потреба -близько 20 млрд. дол. США. В той час, як прямі іноземні інвестиції в період 2014-2017 рр. істотно скоротилися (таблиця 1) [1].
doi:10.31651/2076-5843-2019-1-183-187 fatcat:mmxhv2y3vbggvf5taegaviasbe