Changes in breathing, swallowing and tongue position during treatment with functional elastic appliance in conjunction with myotherapy in the group of patients with malocclusion before growth spurt

Gabriela Urbaniak-Malinowska, Agata Niżankowska-Jędrzejczyk, Bartłomiej Loster
2017 Journal of Stomatology  
Wstęp. W układzie stomatognatyczym odbywa się wiele czynności, takich jak żucie, połykanie, oddychanie, mowa, których przebieg prawidłowy lub nieprawidłowy ma bardzo istotny wpływ na rozwój kompleksu zębowo-twarzowego. Liczne badania dzieci w wieku przedszkolnym wskazują na ścisłą korelacje pomiędzy występowaniem nieprawidłowej funkcji i zaburzeń kompleksu szczękowo-twarzowego a obecnością wad zgryzu. Jedną z najczęstszych dysfunkcji jest dysfunkcja języka, związana z nieprawidłowym połykaniem
more » ... raz oddychaniem przez usta. Wielu badaczy zauważa ścisłą korelację pomiędzy dysfunkcją języka czy oddychania a występowaniem określonych wad zgryzu. Do najczęstszych należy zgryz otwarty, tyłozgryz, przodozgryz i zgryz krzyżowy. Wady zgryzu powstałe w wyniku dysfunkcji można leczyć przez eliminację zaburzeń środowiska otaczającego i poprzez umożliwienie prawidłowego rozwoju. Dlatego ważne jest jak najszybsze wyeliminowanie nieprawidłowych czynności mięśni twarzoczaszki i umożliwienie prawidłowego rozwoju łuków zębowych. Im wcześniej powróci prawidłowa funkcja, tym łatwiej i szybciej, a nawet samoistnie bez terapii Changes in breathing, swallowing and tongue position during treatment with functional elastic appliance in conjunction with myotherapy in the group of patients with malocclusion before growth spurt Zmiany zachodzące w czynności oddychania, połykania oraz pozycji języka podczas leczenia aparatem czynnościowym elastycznym w połączeniu z mioterapią w grupie osób przed skokiem wzrostowym z wadą zgryzu Abstract Introduction. Many activities such as chewing, swallowing, breathing, and speech, whose normal or abnormal functioning has a very significant impact on the development of dento-facial complex take place within the masticatory system. Numerous studies conducted on preschool children show a close correlation between the occurrence of abnormal function and maxillofacial complex defects on the one hand and the presence of malocclusions on the other. One of the most common dysfunctions is a dysfunction of the tongue, which is related to abnormal swallowing, and dysfunction related to mouth breathing.. Many researchers have noted a close correlation between the tongue or breathing dysfunction and the occurrence of certain malocclusions. The most common are: open bite, distoclusion, mesioclusion, and cross bite. Malocclusion resulting from dysfunction can be treated by eliminating the disorders of the surrounding structures and by enabling their proper development. That is why it is important to eliminate these abnormal facial muscle dysfunctions and to enable the normal development of the dental arches as soon as possible. The earlier the return to correct function, the easier
doi:10.5604/00114553.1230105 fatcat:mcsex6l7frc6bdxxib4urbg7ie