The Era of the Digital Technologies: Financial Copywriting
Ера цифрових технологій: фінансовий копірайтинг

D. G. Medvedovskyi, Kyiv National Economic University named after V. Hetman
2020 Bìznes Inform  
БІЗНЕСІНФОРМ № 5 '2020 www.business-inform.net УДК 336.741.243:004.738.5]:659-021.131 JEL: G00; G20; O16 ЕРА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ФІНАНСОВИЙ КОПІРАЙТИНГ 2020 МЕДВЕДОВСЬКИЙ Д. Г. УДК 336.741.243:004.738.5]:659-021.131 JEL: G00; G20; O16 Медведовський Д. Г. Ера цифрових технологій: фінансовий копірайтинг У XXI ст. цифрові фінанси є провідною галуззю у світовій економіці. З розвитком криптовалют та їх можливою імплементацією в майбутню світову економіку доцільно вивчити питання, пов'язане з
more » ... , пов'язане з фінансовим копірайтингом у цифрових фінансах, адже саме фінансові копірайтери створюють і надають інформацію світовій спільноті. Оскільки криптовалюта є різновидом цифрової валюти, вважаємо своєчасним дослідити це питання, адже цифрова економіка, перш за все, пов'язана з пошуковими системами. Семантичні технології є головною сферою пошукових систем: за допомогою цих технологій відбувається пошук необхідної інформації. Запити, які надсилаються, обробляються пошуковими системами. Усі урядові, а також приватні фінансові організації, які пов'язані з криптовалютами, мають свою вебсторінку в Інтернеті. Індексація вебсторінок за допомогою пошукових систем відбувається на основі ключових слів. Саме ці ключові слова є частиною семантичного ядра, яке відіграє суттєву роль у контенті. Вважаємо необхідним проаналізувати діяльність фінансових копірайтерів, а також надати їм рекомендації щодо створення контенту для пошукових систем. Це дасть змогу покращити роботу алгоритмів, а пошукові системи зможуть ретельніше індексувати вебсторінки. Своєю чергою, копірайтерам це допоможе розібратися, як необхідно створювати фінансовий контент в еру цифрових фінансів. На жаль, це питання до сьогодні залишається недостатньо вивченим. Крім того, у статті розглядається сучасна інноваційна технологія, яку, на нашу думку, можна застосовувати у фінансовій сфері. Це суттєво покращить роботу фінансових інституцій, а також налагодить тайм-менеджмент у багатьох корпораціях. Ключові слова: копірайтинг, криптовалюта, семантичні технології, цифрові фінанси, технологія фінансового копірайтингу. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5882-0269 УДК 336.741.243:004.738.5]:659-021.131 JEL: G00; G20; O16 Медведовский Д. Г. Эра цифровых технологий: финансовый копирайтинг В XXI ст. цифровые финансы являются ведущей отраслью в мировой экономике. С развитием криптовалют и их возможной имплементацией в будущую мировую экономику целесообразно изучить вопрос, связанный с финансовым копирайтингом в цифровых финансах, ведь именно финансовые копирайтеры создают и предоставляют информацию мировому сообществу. Поскольку криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, считаем своевременным исследовать этот вопрос, ведь цифровая экономика, прежде всего, связана с поисковыми системами. Семантические технологии являются основной сферой поисковых систем: с помощью этих технологий происходит поиск необходимой информации. Присылаемые запросы обрабатываются поисковыми системами. Все правительственные, а также частные финансовые организации, связанные с криптовалютами, имеют свою веб-страницу в Интернете. Индексация веб-страниц с помощью поисковых систем происходит на основе ключевых слов. Именно эти ключевые слова являются частью семантического ядра, которое играет существенную роль в контенте. Считаем необходимым проанализировать деятельность финансовых копирайтеров, а также предоставить им рекомендации относительно создания контента для поисковых систем. Это даст возможность улучшить работу алгоритмов, а поисковые системы смогут тщательнее индексировать веб-страницы. В свою очередь, копирайтерам это поможет разобраться с тем, как следует создавать финансовый контент в эру цифровых финансов. К сожалению, этот вопрос на сегодняшний день остается недостаточно изученным. Кроме того, в статье рассматривается современная инновационная технология, которую, по нашему мнению, можно применять в финансовой сфере. Это существенно улучшит работу финансовых учреждений, а также наладит тайм-менеджмент во многих корпорациях. Ключевые слова: копирайтинг, криптовалюта, семантическое ядро, цифровые финансы, технология финансового копирайтинга. Табл.: 2. Библ.: 12. Медведовский Денис Геннадиевич -аспирант кафедры финансов, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (просп. Победы, 54/1, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5882-0269 UDC 336.741.243:004.738.5]:659-021.131 JEL: G00; G20; O16 Medvedovskyi D. G. The Era of the Digital Technologies: Financial Copywriting In the 21st century, digital finance is the leading industry in the global economy. With the development of cryptocurrencies and their possible implementation in the future world economy, it is advisable to study the issue related to the financial copywriting in digital finance, because it is financial copywriters who create and provide information to the world community. Since cryptocurrency is a kind of digital currency, we believe it is timely to research this issue, because the digital economy, first of all, is connected with search engines. Semantic technologies are the main sphere of search engines: with the help of these technologies, the necessary information can be searched. The requests sent are handled by search engines. All government as well as private financial institutions associated with cryptocurrencies have their own web page on the Internet. When web pages are indexed through search engines, it is based on keywords. These keywords are part of a semantic core that plays a significant role in content. We consider it necessary to analyze the activities of financial copywriters, as well as provide them with recommendations on creating content for search engines. This will make algorithms more effective, and search engines will be able to better index ЕКОНОМіКА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 113 БІЗНЕСІНФОРМ № 5 '2020 www.business-inform.net web pages. In turn, it will help copywriters to understand how to create financial content in the digital finance era. Unfortunately, this issue remains underexplored to date. In addition, the article examines modern innovative technology, which, in our opinion, can be used in the financial sphere. This will significantly improve the work of financial institutions, as well as will organize time management in many corporations.
doi:10.32983/2222-4459-2020-5-112-117 fatcat:un7zuus5f5bpjbrvrmt6tspjg4