Examining The Factors That May Restrict Teacher Candidates To Access Recreational Activities

Recep ÖZ, Mehmet YAZICI, Murat Tolga KAYALAR, Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN
2019 Sakarya University Journal of Education  
Öz. Bu çalışmanın amacı öğretmen aday adaylarının rekreasyon engellerinin seçilmiş bazı değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 akademik yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesinin iki farklı öğretmen yetiştirme programına kayıtlı olan 178 öğretmen adayı gönüllü olarak yer almıştır. Katılımcıların 108'i erkek, 70'i ise kadın öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında Bilgisayar ve Öğretim
more » ... Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programına kayıtlı 94, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına kayıtlı 84 öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilmiş olan, Türkçeye Gürbüz ve Karaküçük (2007) tarafından uyarlanan ve daha sonra ise Gürbüz vd. (2012) tarafından revize edilen "Boş Zaman Engelleri Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sorularını cevaplandırmak için bağımsız örnek t-testi ile tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Tek yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlı fark bulunan durumlarda farkın kaynaklarını tespit etmek için Tukey testinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; Katılımcıların cinsiyete, sınıf düzeyi ve ilgilenilen spor dalı değişkenine göre BZEÖ alt boyutlarına ilişkin ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların bölüm değişkenine göre ise BZEÖ 'nün arkadaş ve zaman boyutlarına ilişkin puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür(p<0.05). Akademik başarı değişkenine göre BZEÖ 'nün arkadaş boyutuna ilişkin puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların ilgilenilen spor dalı değişkenine göre BZEÖ 'nün Bilgi boyutuna ilişkin puan ortalamaları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Rekreasyon, Rekreasyon Engelleri  Orcid id: http://orcid.org/0000-0001-9974-0022, Dr.
doi:10.19126/suje.538356 fatcat:qzajqh6yu5hcrnllxn4o3ogz74