PANCARDI MAGMATISM AND STRUCTURE IN EARLY MESOZOIC
Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої

M. Pavliuk, A. Medvedev
2014 Visnyk. Geology  
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, вул. Наукова, 3-а, м. Львів, 79060, Україна МАГМАТИЗМ І СТРУКТУРА ПАНКАРДІЇ В РАННЬОМУ МЕЗОЗОЇ (Рекомендовано членом редакційної колегії доктором геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Мезозойські магматичні утворення на території України поширені в фундаменті Закарпатського прогину, на південному схилі складчастих Карпат, у зонах насувів Мармароського масиву на Рахівську та Буркутську зони. Це не одноманітний генетично єдиний набір
more » ... порід, а фрагменти різних за походженням комплексів, кожний з яких утворився в певній, відмінній від інших, тектонічній обстановці на корі різного типу: континентальній (вульховчицький комплекс, пікритові туфи і лави закарпатського комплексу), субконтинентальній (тростянецький комплекс) і океанічній (закарпатський, угольський та рахівсько-чивчинський комплекси). Ранньоальпійська структура території Карпат не є успадкованою від попередніх етапів, а утворилася в результаті деструкції на початку мезозою раніше сформованої гранітно-метаморфічної кори. Відзначається близькість хімічного складу основних порід рахівсько-чивчинського, угольського і закарпатського комплексів. Це переважно базальтоїди нормального, іноді сублужного, рядів, толеїтові, з вираженою натрієвою, значно рідше калій-натрієвою, серіальністю, формаційно близькі до океанічних толеїтів. Найбільш вірогідно, що вони утворилися в умовах розсіяного спредингу за рахунок невиснаженої мантії, яка лише частково зазнала диференціації. У Трансільванському енсиматичному трозі утворився угольський комплекс ультрабазитів і Na-толеїтових діабазів. За характером розподілу елементів-домішок він дуже близький до еталону верхньої мантії. Можливо, це фрагменти речовини верхньої мантії, виведені на поверхню у вигляді протрузій. Подібні породні комплекси відомі й у інших районах Панкардії. Породи диференційованого тростянецького комплексу відносять до К-Na серії базальт-трахітової формації, що фіксує існування в ранній крейді Рахівсько-Северинського енсіалічного трогу на потоншеній корі континентального типу. Породи комплексу хараткеризуються підвищеним ступенем диференціації, сублужним характером, калій-натрієвою серіальністю і підвищеною глиноземистістю. Згадані енсиматичні троги розділені потоншеними блоками континентальної кори, представленої висококалієвими трахідолеритами вульховчицького комплексу та іншими утвореннями. Аналіз фактичного матеріалу дозволив скласти уявлення про палеоструктуру континентальної кори, запропонувати геодинамічну модель регіону. Ранньоальпійська структура становила область дроблення (крашінгу) гранітнометаморфічної кори, з чергуванням з ділянками новоутвореної океанічної кори. В середині пізньої юри існували одночасно всі різновікові енсиматичні прогини із відмінним механізмом закриття. До кінця ранньої крейди майже всі енсиматичні троги так чи інакше були закриті, і всі верхньокрейдові і палеогенові відклади формувалися при переважанні стискувальних зусиль на континентальній корі. Ключові слова: Панкардія, тектоніка, магматизм, офіоліти, континентальна кора, океанічна кора. Mesozoic magmatic formations on the territory of Ukraine occur in the basement of the trans-Carpathian basin, on the southern slope of the folded Carpathians, in the areas of Marmaros massif thrusting over Rakhiv and Burkut zones. These are not genetically uniform single sets of rocks, but rather the segments of tectonically and originally various complexes formed in the distinct tectonic environment on evolutionary differing crusts: continental crust (Vulkhovcici complex, picrite tuffs, Carpathian complex lavas); subcontinental crust (Trostianetskyi complex) and oceanic one (trans-Carpathian, Uholskyi, and Rakhiv-Chyvchynskyi complexes). Early Alpine structure of the Carpathians is not inherited from the previous stages; it resulted from the destruction of the earlier existing granite-metamorphic crust in the Early Mesozoic. Basic rocks in Rakhiv-Chyvchynskyi, Uholskyi, and the trans-Carpathian complexes have close chemical composition. These are mainly common basalts, sometimes subalkaline rocks or toleities, which belong to sodium (less commonly to sodium-potassium) series close to the oceanic toleities. They are likely to have formed druing undepleted mantle dissemination that had been partially differentiated. In Transylvanian ensimatic trough there formed Uholskyi ultramafic complex and Na-toleitic diabase. By microelements distribution Uholskyi complex is close to the standards of the upper mantle. Uholskyi ultramafic complex may represent fragments of the upper mantle protrusional outbursts. Similar rock complexes are known in other parts of PANCARDI. Rocks of differentiated Trostianetskyi complex belong to K-Na series of basalt-trachyte formation, which may have been as Rakhiv-Severyn ensialitic trough on the thinned continental crust in the Early Cretaceous. Rocks of Trostianetskyi complex are characterized by an increased degree of differentiation, subalkalinity, potassium-sodium series and increased aluminosity. The ensimatic troughs mentioned above are separated by thin blocks of continental crust represented by high pottasium trachyte-dolerites of Vulkhovcici complex and other units. The data analysis proposed a scheme of paleostructures in the continental crust and suggested a geodynamic model of the region. The Early-Alpine structure is an area of crushed granite-metamorphic crust alterated by newly-formed oceanic crust. In the middle of Late Jurassic, there were present all ensimatic troughs with different geodynamic closures. By the end of the Early Cretaceous almost all ensimatic troughs had been closed and all Upper Cretaceous and Paleogene sediments were predominantly formed by compressional stresses.
doi:10.17721/1728-2713.66.04 fatcat:do4ztwg4qjg2df6uabfqjx5awm