Role of an manager in a dual career of athletes

Patrycja Gulak-Lipka
2016 Quality in Sport  
Rola menedżera sportowego w dwutorowej karierze sportowca Role of an manager in a dual career of athletes Streszczenie Wielu sportowców rozpoczyna swoją karierę w bardzo młodym wieku, łącząc wtedy z różnym skutkiem rolę sportowca i ucznia/studenta. Na wstępnym etapie kariery sportowej ciężko jest przewidzieć czy rozwinie się ona do poziomu kariery, która na dłuższy okres zapewni temu zawodnikowi utrzymanie. Dlatego równolegle z karierą, sportowcy powinni rozwijać inne kompetencje, które pozwolą
more » ... ncje, które pozwolą w momencie zakończenia kariery łagodnie przejść do życia zawodowego. W trakcie kariery sportowcy mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie, które pomoże im w osiągnięciu celów sportowych czy tych poza sportowych. Wsparcie zazwyczaj pochodzi od trenerów, rodziców, sponsorów, czy chociażby menedżerów sportowych. Młodzi adepci sportu (szczególnie sportów zespołowych) coraz częściej wiążą się umową z pośrednikiem, menadżerem sportowym, który przez wiele lat jest odpowiedzialny za prowadzenie ich kariery. W niniejszym artykule autorka skupi się na roli jaką odgrywa menedżer sportowy w rozwoju pozasportowym (edukacja i rozwój zawodowy) reprezentowanego zawodnika. Przedstawiona zostanie sylwetka menedżerów sportowych, kompetencje oraz ich obowiązki i oczekiwania jakim muszą sprostać w swojej pracy. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z zawodnikami i menedżerami sportowymi, będzie możliwe wykazanie czy oczekiwania obu stron są spełnione, a w szczególności, to w jakim stopniu spełniane są oczekiwania sportowców wobec menedżerów w obszarze wsparcia ich rozwoju pozasportowego. Wykazano, że opieka i zakres działań menedżera sportowego zmienia się w zależności od etapu kariery zawodnika. Wykonują oni szereg działań nie związanych bezpośrednio ze sportem, które zapewniają spokój i komfort psychiczny. Osiągnięcie tego stanu pozwala na jeszcze większe skupienie na rozwoju kariery sportowej. Menedżerom zależy na zwiększeniu znaczenia ich pracy w życiu sportowca. Słowa kluczowe: dwutorowa kariera sportowców, menedżer sportowy, kompetencje 1 mgr Patrycja Gulak-Lipka, Abstract Many athletes begin their career at a very young age, joining then with varying degrees of success the role of an athlete and a student. In the initial stage of their sporting career it is hard to predict whether it will develop to the level of a career which will ensure a player with funds for a long period of time. Therefore, in parallel with their career, athletes should develop other competencies that will allow them at the end of a career switch smoothly to life after the end of the adventure with sport. During a career athletes can count on various types of support that help them achieve sporting goals, or those outside of the sport. Support usually comes from coaches, parents, sponsors, or even sports managers. Young athletes (especially those playing team sports) more often sign contract with an intermediary or sports manager, who for many years is responsible for leading their careers. In this article the author focuses on the role of a manager in a non-athletic development (education and professional development) of a player that he represents. The silhouette of sports managers will be presented as well as competences, their responsibilities and the expectations which they face during their work. Based on the interviews with the players and sports managers, it will be possible to demonstrate if the expectations of both parties are satisfied and, in particular, to what extent the expectations of athletes to managers in the area of support of their non-sport development are met. It has been shown that care and range of actions of a sports manager varies depending on the stage of player's career. They perform a number of activities not directly related to sport, which provide tranquility and peace of mind that allow for even greater focus on the development of their sports careers. Managers want to increase the importance of their work in the life of an athlete.
doi:10.12775/qs.2016.010 fatcat:ijhk4gr2mrcxrcmq5heirlj5uq