KIRSAL TURİZMDE YEREL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ

GÜLAY ÖZDEMİR YILMAZ
2016 Journal of International Social Research  
ÖZ Kırsal turizm, hem kırsal alanlarda insanlarla iç içe olan, hem de doğal kaynakların bulunduğu bir turizm türüdür. Dünyada bazı ülkeler kırsal turizm alanında ilerlemeler gerçekleştirirken; Türkiye önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte istenilen gelişmeyi gösterememiştir. Eğitim seviyesinin yükselmesi, ulaşım ve iletişim imkanlarının gelişmesi, kültüre duyulan ilginin artması, yöresel yemeklere ilginin artması, ekolojik yaşam bilincinin gelişmesi kırsal turizmin gelişmesi için
more » ... lişmesi için gerekli unsurlardan bazılarıdır. Kırsal bölgelerin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunarak kırsal turizme olan eğilimi arttırmaları gerekmektedir. Bu süreçte ise, yerel paydaşlara önemli görevler düşmektedir. Özellikle de yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının bu süreçte üstelendikleri görevlerin ve etkin olup olmadıklarının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Balıkesir' deki Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının kırsal turizm faaliyetlerinde etkili ve yeterli olup olmadıklarını, çalışmalarında kırsal turizme gösterdikleri gerekli desteği ve önemi araştırmaktadır. Araştırma betimsel özellikte olup; veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır Balıkesir, Türkiye'nin batısında olmasına karşın Anadolu kültürünü yaşaması ve zengin doğal ve ekolojik yapısı ile önemli bir kırsal turizm potansiyeline sahip olması nedeniyle araştırma alanı olarak seçilmiştir. Bu amaçla Balıkesir ilindeki 42 sivil toplum kuruluşuna anket uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre genel görüş; sivil toplum kuruluşlarının, kırsal turizmin gelişebilmesi için, yöre kültürünün sürdürülebilirliğini amaçlama, bölge turizminin çeşitlendirilmesi çalışmalarına katkı yapma, kırsal turizmi geliştirme çalışmalarına destek verme, turizm etkinliklerinin yöredeki diğer mahalle ve köylere yayılması konusunda çalışmalarda bulunma, yörenin sanatsal ve geleneksel kültürünü korumak için çalışmalar yapma, doğal çevreyi koruyarak kırsal turizmin gelişmesini amaçlama, ekolojik dengeyi korumak için çalışmalar yapma gibi konularda daha etkili oldukları söylenebilir. Turizm için en önemli görevlerinden olan tanıtma ve pazarlama, halkın bilinçlendirilmesi gibi konularda ise zayıf kaldıkları söylenebilir. ABSTRACT Rural tourism is a type of tourism type that not only within people, but also includes natural sources. While certain countries in the world is making progresses at rural tourism department; with having a big potential; Turkey could not show process demanded. Rising of education level, developing of transportation and communication facilities, rising of interest depending on culture, rising of interest to local food, developing of ecological life consciousness are some of the necessary elements in order to develop rural tourism. It is necessary that tendency to rural tourism must be risen by presenting rural areas' historical, natural and cultural values to local and foreign tourists' interest. In this process, local sharers have big tasks. It is thought that especially Civil Society Foundations' tasks undertaken in this process and whether they are efficient or not is quite important. This study's aim is to research that whether Local Civil Society Foundations in Balıkesir are affective and enough at rural tourism activities or not, their necessary support and importance at their working. The study is descriptive property; survey has been used in order to gather information. Balıkesir has been selected as search tool, because of that although it is in the West of Turkey, it lives Anatolian culture and with rich, natural and ecological structure, it has an important rural potential. For this purpose, poll have been taken to 42 civil society organisations in Balıkesir. General view according to research signs; in order to develop rural tourism, it can be said that they are more effective on matters like aiming to maintainability of region culture, contributing to works of diversity of region tourism, supporting to works of developing to rural tourism, carrying out a work about spreading of tourism activities to other neighbourhood and villages at the region, carrying out Works in order to save region's artistic traditional culture, aiming to develop rural tourism by saving natural environment, carrying out works in order to save ecological balance. It can be said that presentation and marketing one of the most important duties for tourism has remained weak about matters like raising the awareness of public.
doi:10.17719/jisr.20164317773 fatcat:vomjwu2fajdrbay5hrsjr7dlg4