Без алата нема ни заната: стручно усавршавање библиотекара за примену дигиталних алата у раду са децом и младима

Јасна Бркић, Виолета Ђорђевић
2019 Библиотекар  
Сажетак: У уводном делу рада приказане су предности и позитивни ефекти имплементације дигиталних технологија у раду са децом и младима у библиотеци, а у циљу развијања читалачких навика и креативности од најранијег узраста. Услед дигиталне револуције, библиотекарска професија стaвљена је пред нове изазове. Показало се неопходним систематско развијање позитивног односа библиотекара према новим технологијама, оснаживање информатичких компетенција, континуирано едуковање и охрабривање за коришћење
more » ... дигиталних алата у раду са децом и младима. Међутим, анализе акредитованих програма за стално стручно усваршавање у библиотечко-информационој делатности, одобренe од стране Народне библиотеке Србије у периоду од 2014. године до 2017. године, показују да изостају програми усaвршавања усмерени на подстицање читања код деце уз помоћ примене нових технологија. У раду је, надаље, детаљно представљен семинар Библиотеке града Београда, реализован током 2018. године, "Алатке у руке: креирање и анимација прича уз помоћ ИКТ мајстор(иј)а" у којем је сажето знање и богато искуство управо на пољу примене нових технологија у раду са децом и младима при библиотекама. На крају се приказују сумирани и анализирани резултати евалуације семинара која је спроведена међу полазницима путем анонимног упитника. Заинтересованост великог броја библиотекара за семинар који се бави новим технологијама, те исказана жеља и спремност да савладају дигиталне алате како би их на иновативан начин користили у раду, указују на потребу организовања већег броја семинара који се баве уопште радом са децом, али и инкорпорацијом нових технологија у раду при дечјим библиотекама. Кључне речи: подстицање читања, дигитални алати, нове технологије, читалачке навике, стручно усавршавање библиотекара, акредитовани семинар, библиотеке за децу.
doi:10.18485/bibliotekar.2019.61.1.6 fatcat:6z5kjag6vjckhjwoe2roxsg5am