Assessment of Mild Cognitive Impairment in Elderly Subjects Using a Fully Automated Brain Segmentation Software

Chiheon Kwon, Koung Mi Kang, Min Soo Byun, Dahyun Yi, Huijin Song, Ji Ye Lee, Inpyeong Hwang, Roh-Eul Yoo, Tae Jin Yun, Seung Hong Choi, Ji-hoon Kim, Chul-Ho Sohn (+2 others)
2021 Investigative Magnetic Resonance Imaging  
doi:10.13104/imri.2021.25.3.164 fatcat:7wt7olmpqjeilgxh2twlo2mdau