DNA Logic Circuits Based on Accurate Step Function Gate

Congzhou Chen, Wei Xiao, Jiwei Zhao, Zheng Zhang, Xiaolong Shi
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3003636 fatcat:r65ensrxk5bchkqtx7e3rjf5t4