Mẫu nhận dạng và phân loại đối tượng địa lý bằng hình ảnh

Thị Bích Ngọc Nguyễn, Thị Thu Giang Lê
2020 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ  
Cơ sở dữ liệu nền địa lý ở mức chi tiết cơ bản đã được phủ kín hầu hết phạm vi toàn lãnh thổ trong đó công nghệ đo ảnh hàng không chiếm vai trò chủ đạo. Quy chuẩn về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia cũng đã được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ nhiều năm nay. Đã đến lúc cho thấy sự cần thiết của những bộ mẫu nhận dạng và phân loại đối tượng địa lý bằng hình ảnh được công bố để áp dụng thống nhất trong xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý trên phạm vi toàn quốc. Bài viết này giới
more » ... u kết quả nghiên cứu xây dựng mẫu ảnh áp dụng trong thu nhận đối tượng địa lý thuộc dữ liệu giao thông, thủy văn, lớp phủ bề mặt thuộc cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000.
doi:10.54491/jgac.2020.43.368 fatcat:6hhoa2rsjzdsdobwt6x65bk3kq