УПОРЕДНА АНАЛИЗА НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ ПРЕМА ЈАПАНСКОМ НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Оливера Стевановић, Владо Симеуновић
2018 Nova skola  
Убрзани развој рачунарства и информатике долази каопоследица експоненцијалног развоја хардвера и софтвера, те раста општедоступности приступа Интернету. Развојем рачунарства и информатике убрзаносе мијења друштвена структура и друштвене функције. Без обзира на степенразвоја технолошке инфраструктуре и доступност исте, појединац неће бити уприлици да искористи тај потенцијал ако није у стању да користи информатичкеуређаје, а то захтијева извјестан ниво информатичког образовања.
more » ... . Предвиђањастручњака говоре да ће потреба за оваквим видом образовања додатно расти изахватити све шире сегменте друштва. Свјесни важности образовања из овеобласти, многе земље су припремиле стандарде према којима настоје да дефинишунаставне планове и програме из области рачунарства и информатике. С обзиром даживимо у информацијско-комуникацијском друштву, у којем главну улогу данасимају информације, системи мобилних комуникација и Интернет, логично је да јеоснова наставних планова и програма у већини земаља базирана на информацијама,коришћењу Интернета и апликативног софтвера. Овај рад је посвећенкомпаративном истраживању компатибилности наставних програма у гимназијамаиз информатике у Републици Српској и Јапану. Циљ нам је био да прикажемомогућности трансфера знања из једног васпитно – образовног система у други.
doi:10.7251/nsk1301245c fatcat:iovgifrrwzeatl63wqvvln7pwy