Utracone i poszukiwane wartości krajobrazu dolin rzecznych i zieleni śródmiejskiej w Szamotułach

Paweł Szumigała, Piotr Urbański
2017 Nauka Przyroda Technologie  
Abstrakt Wstęp. Wartości krajobrazowe dolin rzecznych stanowią dla struktur miejskich istotny element budowy ich tożsamości. W artykule zaprezentowano koncepcje zagospodarowania fragmentów dolin rzeki Samy i jej dopływów w mieście Szamotuły, które powstały na podstawie wyników analizy stanu obecnego. W pracy podjęto próbę odzyskania i wykorzystania potencjału tych obszarów dla odbudowania relacji przestrzenno-krajobrazowych i użytkowych miasta z rzeką. Materiał i metody. Szamotuły mają
more » ... otuły mają rozbudowany układ dolin rzecznych, które otaczają obszar starego śródmieścia z rynkiem i przenikają inne jego rejony. Na wstępie wykonano syntetyczną ocenę walorów oraz wartości krajobrazu dolin rzecznych na podstawie obserwacji -inwentaryzacji stanu istniejącego. Na podstawie analiz opracowano koncepcje przestrzennego zagospodarowania badanych fragmentów miasta. Wyniki. Doliny rzeczne Szamotuł zostały utworzone przez niewielką rzekę Samę i jej liczne dopływy, które wcinają się we fragmenty obszarów struktury miejskiej i rozdzielają je. Związki struktur urbanistycznych miasta i rzeki pojawiły się już o wiele wcześniej, z chwilą lokacji osady nad rzeką. Obecnie obszary przywodne Samy są pokryte zielenią, której struktura i charakter wynikają z naturalnej sukcesji rodzimych gatunków. Tereny te w większości nie są zagospodarowane i przedstawiają słabe walory użytkowe, estetyczne i krajobrazowe. Wynikiem wykonanych prac było opracowanie koncepcji projektowych zagospodarowania fragmentów dolin rzecznych i terenów zabudowy w strefach granicznych na styku miasta i rzeki. Wnioski. Intensywny rozwój miasta Szamotuły spowodował wchłanianie i sukcesje dolin rzecznych przez funkcje miejskie. Utracone walory krajobrazowe i powiązania przestrzenno-funkcjonalne rzeki i miasta są możliwe do odzyskania poprzez rozwój przestrzenny oparty na wysokich standardach użytkowo-funkcjonalnych oraz przyrodniczo-krajobrazowych. Jest to warunek dalszej dobrej koegzystencji miasta i rzeki.
doi:10.17306/j.npt.00208 fatcat:4hnjkrb2ybgezhuepk3bj7l2qe