Renata Frączek (2017). Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, ss. 648. ISBN

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
2018 Zagadnienia informacji naukowej  
Renata Frączek (2017). Upowszechnianie wyników badań nauko wych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Od wielu lat w środowisku naukowym utrzymuje się pogląd o braku odpowiedniej reprezentacji polskich prac w międzynarodowym obiegu naukowym. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się m.in. w braku spójnych metod promocji badań naukowych czy stosowaniu
more » ... czy stosowaniu nieskutecznych mechanizmów widoczności ich efektów. W nurt rozważań na temat obecności polskich badaczy w zasobach światowych wpisuje się także obszerna publikacja autorstwa Renaty Frączek. Przedmiotem rozważań autorki jest analiza dorobku badaczy z afiliacją polskich wyższych uczelni technicznych przeprowadzona na podstawie zasobów bazy Scopus oraz kolekcji baz Web of Science. Poza identyfikacją źródeł zaindeksowanych w bazach, publikacja dokumentuje także obecność w ich zasobach polskich czasopism z dziedziny elektrotechniki. Przedstawiony przedmiot i cele badań wpłynęły na przyjęcie metod badawczych oraz bazę źródłową recenzowanej książki, a także na konstrukcję jej całości. R. Frączek, przyjmując perspektywę bibliologiczno-informatologiczą dla teoretycznej części pracy, zastosowała metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, dla części empirycznej -metody ilościowe. Baza źródłowa objęła 241 publikacji, zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych. W realizacji programu badawczego autorka sięgnęła po metody ilościowe. Narzędziem analiz bibliometrycznych uczyniła bazy Scopus i kolekcję baz Web of Science, a pośrednio bazy ARIANTA i BazTech. Pierwsza z baz krajowych miała posłużyć do wyodrębnienia listy czasopism z dziedziny elektrotechnika, druga natomiast -pełnić funkcję weryfikatora zarejestrowanych artykułów z tych czasopism. Materiał badawczy objął swoim zasięgiem chronologicznym lata 1970-2014, choć w przypadku bazy Scopus wykazano także publikacje wydane przed II wojną światową. Całość rozważań ujęto w czterech rozdziałach. W pierwszym, na podstawie analizy piśmiennictwa fachowego, autorka omówiła kwestie zastosowania metod badań nauko-i bibliometrycznych do oceny nauki, a także przywołała przykłady analiz bibliometrycznych publikacji z zakresu nauk technicznych, społecznych, biologiczno-medycznych i humanistycznych. Mimo że przytoczone przykłady stanowiły właściwą egzemplifikację metody naukometrycznej, w tej części pracy zabrakło jednak odwołania do wkładu w rozwój naukometrii dorobku takich czasopism jak choćby Nauka,
doi:10.36702/zin.395 fatcat:iiuijhcwpzfivemgqm5v5axc5u