Risk of artificial lake 'Zavoj' to processes of erosion: Methodological, knowing and protecting aspect

Sanja Mustafic, Stanimir Kostadinov, Predrag Manojlovic
2008 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригиналан научни рад UDC 911.2:551.053(497.11) САЊА МУСТАФИЋ * СТАНИМИР КОСТАДИНОВ ПРЕДРАГ МАНОЈЛОВИЋ УГРОЖЕНОСТ АКУМУЛАЦИЈЕ "ЗАВОЈ" ЕРОЗИВНИМ ПРОЦЕСИМА -МЕТОДОЛОШКИ, САЗНАЈНИ И ЗАШТИТНИ АСПЕКТ - Садржај: Рад третира процес ерозије земљишта са становишта његове просторно-временске варијабилности. Примена савремених програмских пакета и сателитских осматрања има за циљ формирање адекватне базе података, која омогућава бржу и адекватнију могућност праћења стања и интензитета ерозивних процеса, а
more » ... розивних процеса, а самим тим и сврсисходнију одлуку о примени различитих видова антерозивних мера заштите најугроженијих простора. Геоморфолошко картирање ерозивних процеса путем авионских и сателитских снимака омогућило је, с једне стране, рационално планирање теренских опсеравција, а са друге стране веома детаљно утврђивање интензитета ерозије у прошлости. Нови приступ примењен у овом раду приликом обраде свих релевантних параметара који утичу на процес ерозије, заснива се на коришћењу програмског пакета Geomedia 5.2 (Intergraf). Кључне речи: ерозивни процеси, интезитет ерозије, санација, емпиријски метод, "грид" систем, метод лејера, Темштица. Abstract: In this paper land erosion has been investigated from its temporal and spatial variability point of view. The aim of the application of contemporary soft wares and satellite observations was to create an adequate data base which allows faster and more adequate possibility for monitoring the intensity of erosive processes, as well as meaningful decision for application of different ways of anti erosive techniques of the most dangerous areas. Geomorphologic mapping of erosive processes using plane and satellite images has allowed rational planning of field observations and, at the other side very detailed establishing of the intensity of previous erosion. A new approach applied in this paper during data processing of all relevant parameters influencing erosion is based on using of software Geomedia 5.2 (Intergraph). Увод Засипање акумулација је један од најзначајнијих пробелема који је везан за утицај ерозије земљишта на водопривредне објекте. Интензитет засипања акумулације зависи од великог броја фактора. Унутар сваког слива постоје разлике у климатолошком, хидролошком, морфолошком и вегетацијском погледу, као и различити начини коришћења земљишта. * мр Сања Мустафић, асистент, Универзитет у Београду -Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд др Станимир Костадинов, редовни професор, Универзитет у Београду -Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1., Београд др Предраг Манојловић, редовни професор, Универзитет у Београду -Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд Рад представља резултате истраживања пројекта 146005 које финансира Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије. Према томе, да би се егзактније детерминисао транспорт наноса, морају се најпре сагледати основни физичкогеографски, али и антропогени фактори ерозионе продукције наноса испитиване територије. То значи да се, с једне стране, морају анализирати услови услед којих се формира одређена продукција наноса и интензитет ерозивних процеса, а с друге стране услови кретања еродираног материјала до посматраног профила. У оквиру адекватне интерпретације резултата истраживања неопходно је применити компаративни метод који се заснива како на детаљном, пре свега, геоморфолошком картирању стања ерозивних процеса (Драгићевић, С., 2007) са аспекта просторно-временске дистрибуције, тако и на примени одговарајућих мера заштите простора угрожених ерозијом. Сама ова чињеница указује на неопходност интегралног приступа овој проблематици (Драгићевић С., Степић М., Карић И., 2008) у смислу интердисциплинарног карактера решавања проблема ерозије земљишта, али и адекватонг методолошког приступа. Методологија истраживања
doi:10.2298/gsgd0801029m fatcat:fj6rqhczkzelnckh5zwqlwlrsa