Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej

Zuzanna Urbanowicz
2014 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej i. wProwaDZenie Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszej pracy jest znaczenie polityki pieniężnej w procesie stabilizacji makroekonomicznej w unii walutowej. Przyjęta problematyka badawcza wydaje się szczególnie istotna w świetle wydarzeń współczesnego kryzysu finansowo-gospodarczego. W debacie na temat jego przyczyn oraz przebiegu formułowane są liczne opinie i zalecenia dotyczące celów polityki pieniężnej i jej skuteczności
more » ... i jej skuteczności w stabilizowaniu nominalnej i realnej sfery gospodarki. W szczególności poruszane są dwie kwestie: rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej oraz oddziaływanie polityki pieniężnej w sytuacji głębokiego załamania gospodarczego. Podstawę rozważań na temat stabilizacyjnej funkcji polityki pieniężnej stanowią istniejące w literaturze przedmiotu prace teoretyczne dotyczące polityki stabilizacji. Procesy integracji walutowej powodują jednak, że wnioski wynikające z tych prac nie mogą być w prosty sposób zastosowane do analizy sytuacji gospodarczej całego ugrupowania oraz poszczególnych krajów członkowskich. W unii walutowej ponadnarodowy bank centralny prowadzi jednolitą politykę pieniężną dla wszystkich gospodarek członkowskich, które -pomimo wielu cech wspólnych -są dość zróżnicowane pod względem istniejących w nich uwarunkowań ogólnogospodarczych. Konsekwencją nieoptymalnej, z punktu widzenia niektórych krajów członkowskich, polityki pieniężnej może być konieczność zaakceptowania przez nie niższego poziomu stabilizacji. Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania jednolitej polityki pieniężnej w kształtowaniu stabilności makroekonomicznej na obszarze wspólnej waluty. W pierwszej części pracy przedstawiono cele polityki stabilizacji oraz znaczenie polityki pieniężnej w ich osiąganiu, a także specyfikę prowadzenia jednolitej polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej. Następnie zaprezentowano czynniki determinujące efektywność jednolitej polityki pieniężnej w procesie stabilizacji makroekonomicznej na obszarze wspólnej waluty. Ostatnią część pracy stanowi podsumowanie, w którym sformułowano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz o charakterze teoretycznym.
doi:10.14746/rpeis.2014.76.4.17 fatcat:ocyr757n5vdixig2fj4o3zrp7i