Some rare fossils from Slovenske gorice, Slovenia

Vasja Mikuž, Rok Gašparič
2014 Geologija  
Izvle~ek V prispevku so predstavljeni ostanki zelo redkih {koljk iz miocenskih skladov Meljskega hriba, Vukovskega dola in okolice Lenarta v Slovenskih goricah. Ugotovljene so {koljke vrst Solemya doderleini (Mayer, 1861), Lentipecten denudatus (Reuss, 1867), Limaria labani (Meznerics, 1936), Cubitostrea digitalina (Dubois, 1831) in Ostrea lamellosa Brocchi, 1814. Na severnovzhodnem obrobju Maribora, so v pe{~enih in sljudnih laporovcih Meljskega hriba najdeni poleg {koljk tudi ostanki
more » ... v. Raziskovani inventar mehkužcev in iglokožcev pripada miocenskim skladom južnega dela {tajerskega bazena Centralne Paratetide. Abstract This contribution presents remains of very rare bivalves from Miocene beds of Meljski hrib, Vukovski dol and surroundings of Lenart in Slovenske gorice. Determined were bivalves Solemya doderleini (Mayer, 1861), Lentipecten denudatus (Reuss, 1867), Limaria labani (Meznerics, 1936), Cubitostrea digitalina (Dubois, 1831) and Ostrea lamellosa Brocchi, 1814. In northeastern borders of Maribor were found in sandy and micaceous marlstones of Meljski hrib next to bivalves also remains of ophiuroids. The studied inventory of mollusks and echinoderms belongs to Miocene beds of the southern part of the Styrian basin of the Central Paratethys.
doi:10.5474/geologija.2014.013 fatcat:46wdnxvemnhdbjgqbsd7ckcjl4