Perception and essence of the political

Tatiana Alekseeva
2005 Полития  
Т.А.Алексеева ' Филиппов А. К ар л Ш м и т т : ра с ц в е т и к а т а с т р о фа / / Ш м и т т , Карл. П о л и ти ч е с кая теоло ги я. М ., 2000. С. 262.
doi:10.30570/2078-5089-2005-36-1-144-170 fatcat:6cp7boxecrgnzmbwjbs7eiis3y