ANALYSIS OF THE MARITIME ENTERPRISES INVESTMENT ATTRACTIVENESS
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Iryna Kolodyaznaya
2019 Intellect XXІ  
Колодяжна І.В. кандидат економічних наук, доцент кафедри інноватики та управління, Приазовський державний технічний університет АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ У даній статті розглядається підхід щодо оцінки інноваційної привабливості підприємств морської галузі, аналізуються необхідні показники, що характеризують їхню інноваційну привабливість. В статті отриманий інтегральний показник інноваційної привабливості морського порту, на підставі якого збудований
more » ... ний рейтинг інноваційної привабливості державних морських портів України. Проведено ранжування морських портів за показниками, які підтверджують сильний розкид масштабів українських портів за рівнем їх фактичної потужності. Побудована матриця привабливості морських портів на підставі класифікації соціально-економічних властивостей і характеристик досліджуваних ознак. Пропонується виділити найбільш суттєві групи показників ринкової частки та інноваційної привабливості морських портів за секторами, які впливають на прийняття рішення для подальшої побудови на їх основі моделі інноваційної привабливості підприємства. Ключові слова: стратегія, інновація, інноваційна діяльність, підприємство морської галузі, інноваційна привабливість, система управління. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ Колодяжная И.В. В данной статье рассматривается подход к оценке инновационной привлекательности предприятий морской отрасли, анализируются необходимые показатели, характеризующие их инновационную привлекательность. В статье получен интегральный показатель инновационной привлекательности морского порта, на основании которого построен соответствующий рейтинг инновационной привлекательности государственных морских портов Украины. Проведено ранжирование морских портов по показателям, подтверждающие сильный разброс масштабов украинских портов по уровню их фактической мощности. Построена матрица привлекательности морских портов на основании классификации социально-экономических свойств и характеристик исследуемых признаков. Предлагается выделить наиболее существенные группы показателей рыночной доли и инновационной привлекательности морских портов по секторам, которые влияют на принятие решения для дальнейшего построения на их основе модели инновационной привлекательности предприятия. Ключевые слова: стратегия, инновация, инновационная деятельность, предприятия морской отрасли, инновационная привлекательность, система управления.
doi:10.32782/2415-8801/2019-6.44 fatcat:mel2agl35ncgth4batcjslmnhy