İKİ DİLLİLİK İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2001-2021)

Bilal KIRIMLI, Selvanur KAYHAN
2022 International Journal of Language Academy  
Bu çalışmanın amacı iki dillilik ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri çeşitli açılardan incelemektir. 2001-2021 yılları arasında olmak üzere 20 yıllık süreçte iki dillilik ile ilgili hazırlanan tezler çalışmaya dâhil edilmiştir. İki dillilik üzerine hazırlanan lisansüstü tezler; yayım yılı, tez türü, yapıldığı üniversite, kullanılan anahtar kelimeler, konu, araştırma yöntemi, çalışma grubu ve sonuçlar açısından incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Çalışmanın
more » ... ri kaynaklarını YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı, elektronik ortamda ulaşılabilen ve dili Türkçe olan 52 yüksek lisans ve 13 doktora tezi olmak üzere toplam 65 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde, betimsel içerik analizi kullanılmış ve elde edilen bulgular tablolaştırılarak gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda, iki dillilik üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun 2021, 2016 ve 2019 yıllarında yapıldığı ve en çok Gazi Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinde hazırlandığı tespit edilmiştir. Tezlerde en çok iki dillilik, ana dil, Türkçe, Türkçe öğretimi, tek dillilik ve yazma becerisi anahtar kelimelerinin kullanıldığı; iki dilli öğrencilerin dört temel dil becerisi ile tek ve iki dilli bireylerin karşılaştırılması konularının çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. İki dillilik üzerine yapılmış lisansüstü tezlerde ağırlıklı olarak nicel araştırma yöntemleri kullanıldığı, en çok ortaokul öğrencileri üzerinde çalışıldığı ve elde edilen sonuçların en fazla iki dillilerin eğitimiyle ilgili olduğu belirlenmiştir.
doi:10.29228/ijla.58109 fatcat:cgi5qvki4ndtnnucwclpfyr3ai