Non-traditional whiteware based on calcium aluminate cement
Netradicionalni porcelan na osnovi kalcij aluminatnega cementa

Radomir Sokolar
2016 Materiali in Tehnologije  
The article introduces the differences in the properties of whiteware (porosity, strength, thermal expansion coefficient) when a non-traditional binder is used. Pure calcium aluminate cement and a mixture of kaolin and calcium aluminate cement compared with traditional plastic raw material for whiteware -kaolin -are used for the preparation of whiteware bodies with a constant content of non-plastic raw materials: K-Na feldspar and quartz sand. The results are discussed in connection with the
more » ... nection with the microstructure of the fired body of prepared whitewares (mineralogical composition). Calcium aluminate cement (CAC) in whiteware raw-material mixtures is an interesting alternative to kaolin for a higher strength of the green and fired bodies. Using calcium aluminate cement reduces the sintering temperature of the fired body and significantly changes its mineralogical composition: anorthite is the main mineralogical phase instead of mullite, which is typical for standard porcelain bodies made from raw-material mixtures based on kaolin. The coefficient of thermal expansion increases with an increasing content of CAC in the raw-materials mixture. Keywords: calcium aluminate cement, kaolin, whitewarê lanek predstavlja razlike v lastnostih porcelana (poroznost, trdnost, koeficient toplotnega raztezka),~e se uporabi neobi~ajno vezivo.^isti kalcijev aluminatni cement in me{anica kaolina in kalcijevega aluminatnega cementa, v primerjavi s tradicionalno plasti~no sestavino porcelana -kaolina, so bili uporabljeni za kerami~na telesa s konstantno vsebnostjo neplasti~nih surovin; K-Na glinenec in kvar~ni pesek. Rezultati so razlo'eni v povezavi z mikrostrukturo telesa pripravljene keramike (mineralo{ka sestava) po'ganju. Kalcijev aluminatni cement (CAC), v me{anici surovin za keramiko, je zanimivo nadomestilo za kaolin, za vi{jo trdnost zelenega in'ganega telesa. Uporaba kalcijevega aluminatnega cementa zni'a temperaturo sintranja'ganega telesa in mo~no spremeni njegovo mineralo{ko sestavo; anortit je glavna mineralo{ka faza namesto mulita, ki je zna~ilen v standardnih porcelanskih telesih, izdelanih iz me{anice surovin na osnovi kaolina. Koeficient toplotnega raztezka se pove~uje z ve~anjem vsebnosti CAC v me{anici surovin. Klju~ne besede: kalcijev aluminatni cement, kaolin, porcelan
doi:10.17222/mit.2015.182 fatcat:uqf2pdi3s5cfrgbohqa37v6ika