RZYMSKIE KORZENIE 'EXCEPTIO VERITATIS'?

Dobromiła Nowicka
2020 Zeszyty Prawnicze  
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie możliwego wpływu prawdziwości twierdzenia na przyjęcie odpowiedzialności z tytułu deliktu iniuria. Zakres studiów ograniczony jest do regulacji pretorskich odnoszących się do adversus bonos mores convicium facere, tak zwanego edyktu de adtemptata pudicitia i ne quid infamandi causa fat z pewnymi uwagami na temat koncepcji iniuria-contumelia.
doi:10.21697/zp.2020.20.2.07 fatcat:yuvlofkfcjcgdnxcgithomc4j4