Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi

Çiğdem Özer, Rabia Köklü
2019 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi  
Özet Aşağı Sakarya Alt Havzası, Sakarya Nehrinin doğduğu noktadan itibaren maruz kaldığı sanayi faaliyetlerinin ve yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksuların, tarımsal ve kentsel yayılı kaynakların ve geçtiği jeolojik formasyonların etkisi altındadır. Tüm bu kirletici yüklerin etkisine rağmen geçtiği bölgelerde aynı zamanda tarımsal sulama maksadıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu su kaynağının içme ve endüstriyel kullanımı yanında özellikle tarımsal amaçlı sürdürülebilir kullanımının
more » ... mi artmaktadır. Bu amaçla, çalışma kapsamında Aşağı Sakarya Nehrinin tarımsal amaçlı sulama suyu bakımından kalitesi belirlenmiştir. Aşağı Sakarya Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen 3 adet istasyona ait su kalite verilerine ait farklı fiziko-kimyasal özellikler farklı sulama suyu standartları açısından değerlendirilmiştir. Bu standartlar temelinde sulama suyu kalitesi, Elektriksel Abstract The Lower Sakarya Sub-Basin is under the influence of the industrial activities and the wastewater from settlements, agricultural and urban run-off and the geological formations it has undergone since the birth of the Sakarya River. In spite of the effect of all these pollutant loads, it is also used for agricultural irrigation purposes. Therefore, the importance of sustainable use of this water resource for drinking and industrial use as well as for agricultural purposes is increasing. For this purpose, Lower Sakarya River quality of irrigation water for agricultural purposes has been determined. Different physical-chemical properties of water quality data belonging to 3 stations operated by State Hydraulic Works (DSI) on Sakarya River were evaluated in terms of national and international water quality standards. On the basis of these standards, irrigation water quality was interpreted by using evaluation criteria such as Electrical conductivity (EC), and Total Hardness (TH) values, Schoeller Diagram, Sodium Adsorption Rate (SAR), Sodium percentage (% Na), Magnesium Ratio (MR), Potential Salinity (PS) and Kelley index (KI).
doi:10.21324/dacd.483146 fatcat:fjykhodkajhbridsxpxjz5pdpi