Clinical efficiency evaluation of minimal dental restorations on occlusal teeth surfaces

Vesna Zivojinovic, Dejan Markovic
2004 Stomatološki glasnik Srbije  
Karijes zuba je danas u velikom broju razvijenih zemalja uslovno stavljen pod kontrolu 1 . Me|utim, iako postoji op{ti pad u prevalenci karijesa zuba, karijes jamica i fisura i dalje je u porastu 2 . Zubi ~ije krunice imaju ja~e izra'ene morfoloske osobine, u smislu ve}eg broja jamica i fisura, ~e{}e su zahva}ene karijesom, pa se za okluzalne povr{ine ovakvih zuba ka'e da su predisponiranije za nastanak karijesa 3 .
doi:10.2298/0401013z fatcat:vqaicdh4k5atzpb4sansyl7fra