SECRETORY IgA IN OTOLARYNGOLOGICAL PATIENTS

YASUO SAKAKURA, YASURO MIYOSHI, KOTARO UKAI, YUICHI MAJIMA, SEIICHIRO YOSHII
1975 Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho  
doi:10.3950/jibiinkoka.78.1154 fatcat:5rsl2gt2ojb6plzi72qhzgq44u