Financial Ratios as Indicators for Identification of Financial Risks of Industrial Enterprises
Фінансові показники як індикатори виявлення фінансових ризиків промислових підприємств

V. P. Ilchuk, Chernihiv National University of Technology, O. V. Shyshkina, Chernihiv National University of Technology
2020 Bìznes Inform  
JEL: Р42 Ільчук В. П., Шишкіна О. В. Фінансові показники як індикатори виявлення фінансових ризиків промислових підприємств Метою статті є дослідження можливостей використання показників оцінки фінансового стану промислових підприємств як індикаторів виявлення ймовірності виникнення фінансових ризиків для своєчасного усунення загроз фінансових втрат і банкрутства. У результаті дослідження обґрунтована необхідність використання фінансових показників як індикаторів виявлення фінансових ризиків
more » ... мислових підприємств, для чого розроблено поетапний процес використання означених показників. Доведено, що управління фінансовими ризиками промислових підприємств найбільш ефективно за умов визначення першопричин їх виникнення, що потребує попереднього аналізу фінансових показників, характеру або механізму впливу на них певних факторів, оцінки динаміки відхилень їх значень від нормативних або планових. Установлено, що для усунення ризиків, що спричиняють значні фінансові втрати, здатні зумовити втрату капіталу та призвести до банкрутства промислового підприємства, необхідно здійснювати постійний моніторинг відхилень фінансових показників і своєчасно розробляти та запроваджувати превентивні заходи протидії їх виникненню. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка антиризикових заходів, спрямованих на протидію негативному впливу фінансових ризиків та визначення їх впливу на вартість промислового підприємства, що дозволить забезпечити прикладний характер наукового дослідження. Ключові слова: фінансові ризики, промислові підприємства, протидія ризикам, моніторинг ризиків, фінансові показники, індикатори фінансового стану. Ільчук Валерій Петрович -доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Шишкіна Олена Вікторівна -кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, УДК 005.334-047.44:658.29 JEL: Р42 Ильчук В. П., Шишкина Е. В. Финансовые показатели как индикаторы выявления финансовых рисков промышленных предприятий Целью статьи является исследование возможностей использования показателей оценки финансового состояния промышленных предприятий в качестве индикаторов выявления вероятности возникновения финансовых рисков для своевременного устранения угроз финансовых потерь и банкротства. В результате исследования обоснована необходимость использования финансовых показателей как индикаторов выявления финансовых рисков промышленных предприятий, для чего разработан поэтапный процесс использования указанных показателей. Доказано, что управление финансовыми рисками промышленных предприятий наиболее эффективно в условиях определения первопричин их возникновения, что требует предварительного анализа финансовых показателей, характера или механизма влияния на них определенных факторов, оценки динамики отклонений их значений от нормативных или плановых. Установлено, что для устранения рисков, которые вызывают значительные финансовые потери, могут повлечь потерю капитала и привести к банкротству промышленного предприятия, необходимо осуществлять постоянный мониторинг отклонений финансовых показателей и своевременно разрабатывать и вводить превентивные меры противодействия их возникновению. Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является разработка антирисковых мероприятий, направленных на противодействие негативному влиянию финансовых рисков и определение их влияния на стоимость промышленного предприятия, что позволит обеспечить прикладной характер научного исследования. Ключевые слова: финансовые риски, промышленные предприятия, противодействие рискам, мониторинг рисков, финансовые показатели, индикаторы финансового состояния. Шишкина Елена Викторовна -кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования, Национальний университет «Черниговская политехника» (ул. Шевченко, 95,
doi:10.32983/2222-4459-2020-2-413-421 fatcat:4tbjplzlrzf3jlcxwxxq7rp6g4