Διδασκαλία και μάθηση του φαινομένου "ανάκλαση-διάχυση του φωτός" με ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού και έρευνα στις ιδέες των παιδιών [article]

Γεώργιος Τέκος, Ελένη Σταυρίδου, Χριστίνα Σολομωνίδου, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2015
Η παρούσα εργασία προτείνει μια εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση του φαινομένου της Ανάκλασης και της Διάχυσης του φωτός, σε ένα τεχνολογικά πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον στην Ε' και ΣΤ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Αρχικά περιγράφεται η έρευνα που ανίχνευσε με γραπτό ερωτηματολόγιο τις αρχικές ιδέες και αντιλήψεις 140 μαθητώνΛτριών Ε' και ΣΤ' Δημοτικού για το φαινόμενο Ανάκλαση-Διάχυση του φωτός και τη λειτουργία της όρασης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδίασης ψηφιακού
more » ... ς ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) την εφαρμογή «ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ» η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομητισμού β) την ενότητα Ανάκλαση -Διάχυση του εκπαιδευτικού λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. και γ) μια προσομοίωση (applets) από ένα δικτυακό τόπο. Αναπτύχθηκε επίσης, έντυπο συνοδευτικό υλικό που αποτελούνταν από φύλλα εργασίας, με κατάλληλες δραστηριότητες στον Η/Υ. Η διδασκαλία με τη χρήση του ψηφιακού και έντυπου αυτού υλικού πραγματοποιήθηκε σε 4 τάξεις Δημοτικού Σχολείου και έλαβαν μέρος 81 μαθητέςΛτριες. Επίσης, άλλες/οι 59 μαθητές/-τριες έλαβαν μέρος σε παραδοσιακή διδασκαλία του θέματος. Όλα τα παιδιά απάντησαν σε τελικό ερωτηματολόγιο που ήταν το ίδιο με το αρχικό. Διαπιστώθηκε ότι η εννοιολογική αλλαγή που επιτεύχθηκε στους/ις μαθητέςΛτριες των πειραματικών ομάδων υπήρξε στατιστικά σημαντική σε αντίθεση με τους/ις μαθητέςΛτριες των ομάδων ελέγχου που παρουσίασαν μικρή βελτίωση στις απόψεις τους.
doi:10.26253/heal.uth.5948 fatcat:sfscloxqhnbhhh36wcpsrl4com