Yöneticilerin Etik Karar Verme Algısı Üzerine Bir Araştırma

Abdullah KARAKAYA, Adem ÖZDEMİR
2021 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Özet Anahtar Kelimeler Bu araştırmanın amacı üniversitede yönetici düzeyinde görev yapan personelin etik karar verme durumlarının birtakım değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, "etik karar verme ölçeği" ve "kişisel bilgi formu" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, iki grup arasındaki karşılaştırmalar için
more » ... ılaştırmalar için Mann-Whitney U Testi ve çok gruplu karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis Varyans Analizi sonucu anlamlı farkın çıktığı durumlarda, bu farkın hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Demografik verilere ilişkin verilerin analizinde ise frekans ve yüzde yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma soncunda, üniversitede yönetici düzeyinde görev yapan personelin etik karar verme algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği (p=0,130>0,05), medeni durum açısından iş birliği alt boyutunda (p=0,049<0,05) anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Yine eğitim durumu değişkenine göre etik karar verme (p=0,020<0,05), sevgi alt boyutu (p=0,034<0,05) ve adalet alt boyutu (p=0,017<0,05) açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Keywords The aim of this study is to investigate whether the ethical decision-making status of the staff working at the university's executive level differs in terms of some variables. In this descriptive study, the questionnaire technique was used as a data collection method. "Ethical decision making scale" and "personal information form" were used as data collection tools in the study. In the analysis of the data obtained, Mann-Whitney U Test was used for comparisons between two independent groups and Kruskal Wallis Variance Analysis for multi-group comparisons. In cases where a significant difference was found as a result of Kruskal Wallis Variance Analysis in multiple comparisons, Mann Whitney U Test was used to determine which groups this difference originated from. Frequency and percentage methods were used in the analysis of the data regarding demographic data. As a result of the study, it was seen that the perceptions of ethical decision-making of the staff working at the university administration level did not differ significantly according to the gender variable (p = 0.130> 0.05), and there was a significant difference in the subdimension of cooperation in terms of marital status (p = 0.049 <0.05). . It was also concluded that there was a significant difference in terms of ethical decision making (p = 0.020 <0.05), affection sub-dimension (p = 0.034 <0.05) and justice sub-dimension (p = 0.017 <0.05) according to the educational level variable . Ethic Decision Making Morality Fairness About Article
doi:10.18026/cbayarsos.678981 fatcat:zhslfphhjbbo7lov56x7mhflci