ETKİLEŞİM DİLBİLİMİ VE TOPLUMDİLBİLİM

Hülya AŞKIN BALCI
2019 Journal of International Social Research  
Öz Dil alanında bilimsel, siyasi, kültürel ve ticari ilişkiler sayesinde etkileşimler meydana gelmektedir. Bu etkileşimler sayesinde diller arasında sözcük, tümce bazen de kalıp söz alışverişleri oluşurken bazen dilbilgisi yapılarında da değişim yapıldığı görülmüştür. Son zamanlarda toplumsal açıdan farklı dillerin insanlar tarafından konuşulabilmesi, bir dil yapısının diğer dile eklenmesiyle birlikte dildeki etkileşim ilişkisi, bir bilimsel ilgi alanı haline gelmeye başlamıştır. Etkileşimde
more » ... tır. Etkileşimde bulunulan iki dil grubu arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların dile yansımasıyla özellikle son zamandaki toplumsal ve siyası değişiklikler sayesinde dil etkileşimi konusundaki araştırmalar dilbilimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Çalışmalar yoğunlaştıkça diller arasındaki karşılıklı ilişkilerin insanların dillerine nasıl yansıdığı, dilleri nasıl kullandıkları ve neden farklı kullandıklarının araştırılması sonucu etkileşim dilbilimine 1 ilgi gittikçe artmıştır. Bazı araştırmacılar bu alanı toplumdilbilimin içinde, bazı araştırmacılar ise ayrı bir dilbilim alanı olarak görmektedir. Aslında iç içe geçmiş olan bu iki alan bir arada da olsa; ayrı bir dilbilim dalı gibi de görünse önemli olan toplumsal etkileşim açısından incelenmesi gereken önemli konulara değinmesidir. Bu açıdan biz de bu makalemizde bu alanlara ilişkin bilgileri ve farklılıkları açıklığa kavuşturmaya çalışacağız. Anahtar Kelimeler: Etkileşim Dilbilimi, Toplumdilbilim 2 , Kod Değiştirme. Abstract Through scientific, political, cultural and commercial relations in the field of language, interactions occur. These interactions resulted in the exchange of words, sentences, and sometimes phrases between languages, while some grammatical structures were also altered. Recently, the ability of socially diverse languages to be spoken by people, with the addition of one language structure to another, has begun to become an area of scientific interest in linguistic contact relation. Research on language interaction has become an integral part of linguistics thanks to the reflection of socioeconomic differences between the two interacted language groups and especially recent social and political changes. As the studies intensified, interest in contact linguistics increased as a result of the investigation of how the interactional relationships between languages are reflected in people's languages and how they use languages and why they use them differently? Some researchers consider this field to be with in sociolinguistics, while some researchers consider it a separate field of linguistics. Infact, even if these two intertwined fields are together and seem like a separate branch of linguistics, it is important that they address important issues that need to be examined in terms of social interaction. In this respect, we will try to clarify the information and differences in this area in this article.
doi:10.17719/jisr.2019.3804 fatcat:bsrtmepdxfanhcxiaknequwkge