Contingency Views of Organization and Management

E Kast, J Rosenzweig
1973 Science Research Associates   unpublished
Kapitał ludzki organizacji w świetle analizy motywacji na przykładzie ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Title: The human capital organization in light of the analysis of motivation on the example of the Mountain Volunteer Ambulance Service Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę rozwoju kapitału ludzkiego organizacji w zakresie jego uwarunkowań społecznych. Dokonano w nim przeglądu podejść do procesu uczenia się organizacji z punktu widzenia psychologii społecznej.
more » ... ogii społecznej. Głównym celem badań było ukazanie autorskiej metody analizy strukturalnej motywacji, którą uznano za istotny składnik procesu uczenia się jednostki i organizacji. Wprowadzenie Stowarzyszenie podobnie jak każda inna forma organizacyjna jest systemem otwartym 1. Uwzględnienie takiego podejścia pociąga za sobą logiczną konsekwen-cję, którą należycie formułuje Gareth Morgan pisząc, iż: "na poziomie pragma� tycznym podejście oparte na systemach otwartych (...) kładzie nacisk na otoczenie, w którym istnieją organizacje" 2. Trzeba dodać, że pragmatyczny, naukowy i aplika-cyjny sens podejścia systemowego w zarządzaniu, tworzą dogodne warunki dla roz-1 Współzależność powiązanych w system podsystemów organizacji z jej środowiskiem zewnętrz-nym przyjęto rozumieć w myśl socjotechnicznej koncepcji Kasta i Rosenzweiga, uwypuklającej relacje między wymaganiami technicznymi, społecznymi, wymaganiami zarządzania, wymagania-mi strategicznymi i wymaganiami otoczenia (w: F.
fatcat:uw5ngzn5czgzhjajmiejonort4