Entomopathogens in control of urban pests

İNCİ Abdullah; KILIÇ
2014 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Entomopathogens including viruses, bacteria, fungi, protozoa, rickettsia and nematodes are non-infective to vertebrates. There are lots of researches on their efficacy on urban pests. Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) is effective in controlling mosquitos and black flies, B. thuringiensis kurstaki and B. thuringiensis entomocidus controls Lepidoptera caterpillars. B. thuringiensis tenebrionis controls some beetle species. Most of viruses kill immature stages of Lepidoptera and
more » ... pidoptera and Hymenoptera. Baculoviruses are specific to only a few pests of Lepidoptera and mosquitoes. Fungi have wide spectrum of hosts and the ability to enter via cuticle. They can infect many insects (Dictyoptera, Orthoptera, Dermoptera, Culicidae, Muscidae, Simulidae, Tabanidae, Cimicidae, Vespidae, Formicidae, Lepidoptera, Termitidae) and ticks (Ixodidae and Argasidae). The most common entomopathogenic fungus species are Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Protozoa are pathogenic for insect and some ticks. Nosema is the most common genus. However there is necessity to evaluate the potential of Nosema-Ixodidae and Nosema-Insect interactions for tick and insect bio-control. Rickettsias are obligatory intracellular organisms and some species affect ticks. Nematode species in the families of Steinernematidae (Steinernema spp., Neosteirnema spp.), Heterorhabditidae (Heterorhabditis spp.) and Mermithidae are effective on insects and ticks. Entomopathogenic nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) carry the pathogenic bacteria (Xenorhabdus spp. and Photorhabdus spp.) in their intestines. These bacteria are able to kill the host within 24-48 hours. Some entomopathogens or microbial pathogens can be mass-produced, and suitable for commercial use. Current applications include control programs for agricultural, forest and urban pests. This review emphases on the potential of different entomopathogens for bio-control of urban pests and brief information about microbial control agents. Kent zararlılarının kontrolünde entomopatojenler Özet: Virüsleri, bakterileri, fungusları, protozoaları, riketsiyaları ve nematodları içeren entomopatojenler omurgalı canlılar için enfektif değildir. Kent zararlılarına entomopatojenlerin etkinlikleri konusunda birçok çalışma vardır. Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) sivrisineklerin ve simuliidlerin mücadelesinde etkilidir. B. thuringiensis kurstaki ve B. thuringiensis entomocidus lepidopter zararlıları, B. thuringiensis tenebrionis ise bazı coleopter zararlıları kontrol eder. Virüslerin birçoğu lepidopter ve hymenopter larvalarını öldürür. Bakulovirüsler, lepidopter zararlıların ve sivrisineklerin sadece bir kaç tanesine özelleşmiştir. Funguslar, geniş bir konakçı aralığına sahiptir ve kütikuladan giriş yapabilirler. Birçok böceğe saldıran entomopatojen fungusların en yaygını Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae'dir. Protozoalar böcekler ve bazı keneler için patojeniktir. Nosema protozoaların en yaygın cinsidir. Ancak protozoalar ile biyolojik böcek ve kene mücadelesi için, Nosema-Ixodidae ve Nosema-insekt etkileşim potansiyelinin değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Riketsiyalar, obligat intraselüler organizmalardır ve bazı türleri keneleri etkiler. Steinernematidae (Steinernema spp., Neosteirnema spp.), Heterorhabditidae (Heterorhabditis spp.) ve Mermithidae familyalarındaki nematod türleri böcekler ve keneler üzerinde etkilidir. Entomopatojenik nematodlar (Steinernematidae ve Heterorhabditidae) bağırsaklarında patojenik bakteriler (Xenorhabdus spp. ve Photorhabdus spp.) taşırlar. Bu bakteriler konakçısını 24-48 saat içerisinde öldürme yeteneğindedirler. Bazı entomopatojenler veya mikrobiyal patojenler kitle halinde üretilebilirler ve ticari kullanım için uygundurlar. Mevcut uygulamalar, tarımsal, orman ve kent zararlılarının mücadelelerini içermektedir. Bu derlemede, farklı entomopatojenlerin kent zararlıları ile biyolojik mücadeledeki potansiyelleri ve mikrobiyal mücadele ajanları hakkında kısa bilgi verilmiştir.
doi:10.1501/vetfak_0000002622 fatcat:wlrorkz5bben7b57mibmab4upe