A simplified method of specifying thermal fields in thin-walled band structures
Uproszczona metoda określania pola temperatur w pasmowych strukturach cienkościennych

Władysław Nowak, Władysław Szaflik
1997 Szczecińskie Roczniki Naukowe  
St reszczenie: Przedstawiono uproszczon<1, analityczn<1, metody okreslania pola temperatur w pasmowych strukturach cienkosciennych. Metoda ta oparta jest na zalozeniu jednowymiarowego przewodzenia ciepla w elementach struktury. Om6wiono sposoby rozwi<1,zania zagadnienia dla dw6ch wariant6w: w wariancie A pojemnosc cieplna czynnik6w omywaj,!.cych elementy struktur byla nieskonczenie wielka, w wariancie B pojemnosc cieplna strumieni czynnik6w omywaj<1,cych elementy struktur miala skonczon<1,
more » ... sc. Dla wybranej struktury dokonano por6wnania rozwi<1,zania uproszczonego jednowymiarowego z rozwi<1,zaniem nie uproszczonym dwuwymiarowym, na tej podstawie podano zakres stosowania rozwi<1,zan jednowymiarowych. Sl ow a kl uczowe: r6wnanie przewodnictwa -warunki brzegowe -ustalone przewodzenie ciepla -jedno-i dwuwymiarowe pole temperatur.
doi:10.3750/stn/srn/t11/z1/02 fatcat:oywllxiwk5coxc6q5iuz2rrz3e