Disorder effect on the focus image of phononic crystal panel with negative refraction

Li Xiao-Chun, Gao Jun-Li, Liu Shao-E, Zhou Ke-Chao, Huang Bo-Yun
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.376 fatcat:mapcixomtjezhhriwgotwkn5si