سنتز ترکیب بین فلزی نانوبلورین Al3Zr با آلیاژسازی مکانیکی و عملیّات حرارتی

اسماعیل پورخورشید, محمدحسین عنایتی, فتح الله کریم زاده, محمد حسین پایدار
2015 نشریه مهندسی متالورژی و مواد  
با توجه به پیشرفت های اخیر در صنایع امروزی مانند خودروسازی و هوافضا، نیاز به موادی که خواص مناسب مکانیکی خود را تا دماهای بالا حفظ می کنند، ضروری به نظر می رسد. توسعه ی روز افزون ترکیب های بین فلزی و کاربرد بیش از پیش این دسته از مواد، دلیلی برای این ادّعا است. در این میان، ترکیب بین فلزی تری آلومیناید زیرکونیم به دلیل پایداری حرارتی، نسبت بالای استحکام به وزن، بسیار مورد توجه محقّقان بوده است. در این تحقیق، امکان تولید Al3Zr به روش آلیاژسازی مکانیکی بررسی شد. نتایج نشان دادند که ترکیب بین
more » ... l3Zr با انجام آلیاژسازی مکانیکی حتی به مدّت زمان 50 ساعت نیز تشکیل نمی شود، امّا با انجام عملیّات آسیاکاری به مدّت 10 ساعت و سپس، عملیّات حرارتی در دمای C º 600 به مدّت یک ساعت، ترکیب Al3Zr تولید شد. با استفاده از رابطه ی ویلیام سون- هال، اندازه ی دانه های ترکیبAl3Zr برابر با 32 نانومتر محاسبه شد. این اندازه ی دانه تطابق خوبی با مشاهدات میکروسکُپ الکترونی عبوری داشت.
doi:10.22067/ma.v26i2.28802 doaj:c1c3713d809e48adae617f107ab1372f fatcat:wg7gcyf46zenjgsfqovlx5vyhm