Miasto i procesy migracyjne we Francji

Marc Hatzfeld
2014 Człowiek i społeczeństwo  
Hatzfeld Marc, Miasto i procesy migracyjne we Francji [City and migration processes in France] edited by J. Kubera, . Skoczylas -"Cz owiek i Spo ecze stwo", vol. XXXVII, Pozna 2014, pp. 151-159, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2764-9. ISSN 0239-3271. The author presents in a form of an essay the issues related to immigrant French suburbs in the context of their internal functioning. Areas generally considered to be non-integrated with the rest of the city and inhabited by a
more » ... d inhabited by a population non-integrated with the natives turn out to be the labs of new interpersonal relationships and ways to cope with otherness. Marc Hatzfeld, badacz niezale ny. Spotkanie miasta i procesów migracyjnych we Francji ma charakter przede wszystkim emocjonalny. Z punktu widzenia migrantów narasta pewne sprzeczne uczucie. To, co geografowie, policjanci, dziennikarze czy politycy nazywaj migracj , z punktu widzenia ludzi, którzy j prze ywaj , jest zarazem ekscytuj c przygod odkrywania wiata i przeszywaj cym bólem wygnania. Tobie Nathan (2001) , sam b d c emigrantem, mówi o wygnaniu, e jest ono jednym z najdotkliwszych cierpie , jakie mog spotka cz owieka. Zjawisko migracji jest zapisem, w formie statystyk i sloganów, indywidualnych i kolektywnych yciowych wstrz sów i zwrotów, w których trudno wyró ni to, co wynika z yciowej konieczno ci, od tego, co bierze si z osobistego wyboru. Ka dy emigrant ratowa sw skór , podejmuj c podró (Wihtol de Wenden 2005) . Z perspektywy za tych, którzy s tego fenomenu wiadkami i odbiorcami, zatem ludzi st d, tych, którzy ju tu s , migracja jawi si jako roziskrzony korowód kolorów, zapachów, idei, j zyków, zwyczajów i spojrze , który nasyca i o ywia t o kolorystyczne kraju, dzielnicy, ca ych miast, nie przestaj c jednocze nie wzbudza wszelkich innych emocji, od pragnienia po niech czy odrzucenie.
doi:10.14746/cis.2014.37.13 fatcat:hhkzas4jyzamzfkyhqca7yunoy