Pb electrodeposition from PbO in the urea/1-ethyl-3-methylimidazolium chloride at room temperature

Wencai He, Aimin Liu, Jinzhao Guan, Zhongning Shi, Bingliang Gao, Xianwei Hu, Zhaowen Wang
2017 RSC Advances  
In this study, we dissolved PbO in a new electrolyte urea/1-ethyl-3-methylimidazolium chloride (EMIC) and electrochemically extracted Pb.
doi:10.1039/c6ra27383a fatcat:vueald2bmvbelbsizfgwhaa4sa