Towards the determination of capabilities relevant for expert thinking

Zora Krnjaic
2006 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд Апстракт. У раду се полази од одређења природе експертског мишљења као сложеног, комплексног мишљења вишег реда које обухвата више менталне функције и комплексне способности и које се заснива на дубинским структурама и моделима знања. Реч је о доменом одређеном и специјализованом мишљењу које се развија кроз систематско образовање. Издвојени аспекти способности, у овом раду, битни за сагледавање природе и развоја експертског мишљења тичу се,
more » ... ог мишљења тичу се, пре свега, односа између способности и знања и односа општих и специфичних способности. Из представљених теорија издвојени су кључни појмови и способности битни за сагледавање комплексне природе експертског мишљења, а посебно су разматрани: посредована интелигенција и процес системогенезе знања, Кателово одређењење кристализоване интелигенције, Гарднерово одређење вишеврсних интелигенција у контексту знања и искуства и Стернбергова искуствена субтеорија. Као нарочито релевантне способности за разумевање експертског мишљења артикулисане су и разматране: способност апстраховања и издвајања битног и домен релевантне специфичне способности. Развој експертског мишљења, апстрактног, специјализованог и домен специфичног мишљења указује да се домен специфично изграђује и кроз опште способности и кроз специфичне способности и кроз интеракцију у развоју ових способности. Кључне речи: експертско мишљење, знање, способности Концептуализација појма »експертско мишљење« У литератури и свакодневном животу помињу се појмови: експертиза, експертска знања, експерти, експертске процене и судови, експертски системи, али не и синтагма експертско мишљење. Овај рад сe заснива на теоријском и емпиријском истраживању које се бави концептуализацијом и разрадом појма »експертско мишљење«, а посебно концептуализацијом појма научно експертско мишљење (Крњаић, 2005). Експертско мишљење је комплексно мишљење, мишљење вишег реда које обу- *
doi:10.2298/zipi0601045k fatcat:rsav2w6z2fg4hhr2jpt55h7yay