Gebelerde ikinci trimester tarama testinde biyokimyasal belirteçler ile gebelik komplikasyonları arasındaki ilişki

Hasan Basri Savaş, Seyit Ali Köse, Mesut Güler, Fatih Gültekin
2017 Acta Medica Alanya  
ÖZET Amaç: Downsendromu, neural tube defects (NTDs), ve trizomi 18 riskinin ve ayrıca AFP,uE3 ve beta hCG seviyelerinin her biri ile doğum öncesi maternal veya fetal komplikasyonların ve doğum sonrası kromozomal anomalilerin, NTD, yüksek veya düşük ağırlıklı doğumların ortaya çıkması ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde 2010-2012 yılları arasında üçlü tarama testi yapılmış olan 82 hastada gebelik sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar retrospektif olarak incelenmiş ve
more » ... incelenmiş ve gebelik sonrası kromozomal anomali, NTD, yüksek ve düşük doğum ağırlıklı doğum olma durumu ise hasta dosyalarından ve telefonla görüşülerek öğrenilmiştir. AFP, uE3 ve βhCG seviyeleri Beckman Coulter UniCelDxI 800 cihazında, kemilüminesans yöntemiyle ölçülerek MoM değerleri hesaplanmıştır. Bulgular: Çalışma grubundaki gebelerin yaş ortalaması 27,7'dir. 8 hastada Downsendromu riski, 10 hastada NTD riski, 3 hastada trizomi 18 riski 1/250'nin üzerinde tespit edilmiştir. Gebelik sırasında preeklampsisi olan hasta sayısı 2, gestasyoneldiyabetesmellitusu (DM) olan hasta sayısı ise 8 idi. Düşük doğum ağırlıklı doğan bebek sayısı 13 iken yüksek doğum ağırlıklı doğan bebek sayısı 11'dir. Sonuç: Yanlış pozitifliklerin daha doğru belirlenmesi için olgu sayısının daha fazla olduğu çalışmalar yapılması ve tarama testlerinin güvenirliklerinin artırılması için gelişmiş klinik araştırmalar yapılması önerilir. Anahtar Kelimeler: Üçlü tarama testi, kromozomal anomaliler. ABSTRACT Aim: We aimed to investigate the relationship between AFP, uE3, beta hCG, maternal age and Down syndrome, NTD and trisomy 18 risk levels and prenatal maternal or fetal complications, postnatal chromosomal anomalies, emergence of high or low birthweight births, in pregnant with triple test. Method: The pregnancy complications occurred during pregnancy of 82 patients, whose triple screens were done in our clinic during the years of 2010-2012, were investigated retrospectively, and post pregnant chromosomal abnormalities, neural tube defects (NTDs), high and low birth weight cases were found out by calling the patients and by searching their files. Multiple of median (MoM) values were calculated by measuring AFP, uE3, and beta hCG levels with chemiluminescent method via Beckman Coulter UniCelDxI 800 device. Results: The average age of the women in the study group was 27.7. The risk has been identified, for Down syndrome in 8 patients, for NTD in 10 patients, for trisomy 18 in 3 patients, over 1/250. The number of patients with preeclampsia was 2; gestational diabetes mellitus (DM) was 8 during pregnancy. While the number of babies born with low birthweight was 13, high birthweight infants' number was 11. Conclusion: In order to determine false postivities more properly, further studies with a higher number of cases are recommended. Advanced clinical trials are recommended for increasing the safety of pregnancy screening tests.
doi:10.30565/medalanya.265994 fatcat:yrevgzgnxrbjxh6jx2s7wgl7ka