İNTERNET'E YÖNELİK ARAŞTIRMA VE SORGULAMA BECERİLERİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, Ercan Akpınar
2019 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu çalıĢmada öğretmen adaylarının Ġnternete yönelik araĢtırma ve sorgulama becerilerine iliĢkin algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçek geliĢtirmek amaçlanmıĢtır. AraĢtırma kapsamında 590 öğretmen adayından veri toplanmıĢtır. 37 madde olarak geliĢtirilen ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüĢünden yararlanılmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yürütülmüĢ, ölçek maddelerinin 2 faktörde toplandığı görülmüĢtür. Ġki faktörün varyansı açıklama oranı
more » ... sı açıklama oranı %46 olarak bulunmuĢtur. Faktör analizi ve madde analizi sonuçlarına göre faktör dıĢı kalan ve uygun değerleri taĢımayan maddeler ölçekten çıkarılmıĢtır. Ölçeğin son halinin 25 maddeden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.91, faktörlerin güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0.91 ve 0.86 bulunmuĢtur. GeliĢtirilen ölçek için ayrıca doğrulayıcı faktör analizi yürütülmüĢtür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından kullanılabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Abstract: In this study, it was aimed to develop a scale that could be used to determine the research and inquiry skills perception towards internet for teacher candidates. In the scope of the research data were collected from 590 teacher candidates. For the validity of the scale developed as 37 items, expert opinion was consulted. For the construct validity of the scale, exploratory factor analysis was carried out and it was determined that scale items were collected in 2 factors. Total variance ratio of two factors was 46%. According to the results of factor analysis and item analysis, the items that not have suitable values were removed from the scale. The final version of the scale was determined to be 25 items. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was 0.91, the reliability coefficients of the factors were 0.91 and 0.86, respectively. Two-factor structure was verified by conducting confirmatory factor analysis for the developed scale. According to these results, the scale could be used as a valid and reliable data collection tool by researchers.
doi:10.21764/maeuefd.532690 fatcat:rtzrbar2hjgtrbrtk2hjasnula