Nghiên cứu quy trình thi công bù co cột nhà siêu cao tầng theo phương pháp bù co di chuyển tối ưu trong điều kiện Việt Nam

Nguyễn Đức Xuân, Hồ Ngọc Khoa, Nguyễn Sỹ Hùng, Nguyễn Thị Thanh Tùng
2021 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE  
Trong bài báo này tác giả trình bày quy trình bù co cột nhà siêu cao tầng bằng phương pháp bù co di chuyển tối ưu MCO (Moving Compensation Optimization). Phương pháp MCO đã được nghiên cứu, tính toán bằng máy tính và tỏ rõ sự ưu việt khi có lượng nhóm bù co tối thiểu, giá trị bù của mỗi nhóm tối ưu và các giá trị vênh co sau bù được kiểm soát tốt trong giới hạn cho phép của yêu cầu kỹ thuật so với các phương pháp bù co gộp nhóm đều, bù co gộp nhóm di chuyển và bù co gộp nhóm tối ưu. Quy trình
more » ... co theo MCO được áp dụng cho tòa nhà Lotte Center Hanoi cao 70 tầng và chứng tỏ được sự linh hoạt hiệu quả khi điều chỉnh phương án bù trong giai đoạn thi công thực tế, xử lý được các tình huống phát sinh cụ thể do biến động co ngắn cột xảy ra trong tiến trình xây dựng.
doi:10.31814/stce.nuce2021-15(3v)-03 fatcat:r3fyfb55hnb6hkwalhdocvbbgm