Læring i omstillingenes tid — et teoretisk innspill om arbeidsmiljø og organisasjonslæring

Heidi Enehaug
2014 Tidsskrift for Arbejdsliv  
Denne artikkelen argumenterer for at arven fra sosio-teknisk teori, både den direkte og den indirekte koblingen mellom individ, arbeidsorganisering og produktivitet, er i overensstemmelse med og delvis har påvirket de to ulike, men relaterte, teoretiske fagfelt knyttet til organisering av arbeid-det handlingsorienterte perspektivet innen organisasjonslæring og krav-kontroll-støtte-modellen. I et arbeidsliv preget av økt omstillingstakt er behovet stort for en sammenkobling av innsikter om
more » ... n belastningsfaktorer i ulike typer arbeid, mestringsmuligheter og læring virker sammen og hvordan man kan legge til rette for læring på organisasjonsnivå. Dette gir nye perspektiver på organisasjonsutvikling og åpner for en utvidet forståelse av hvilke mekanismer som hemmer og fremmer produktiv organisasjonslæring og et godt/helsefremmende psykososialt arbeidsmiljø.
doi:10.7146/tfa.v16i4.108978 fatcat:tb7jppytqjht5iwxzev36eumrm