Papers published in Journal of Computer Science and Cybernetics: 1984-2014

2015 Journal of Computer Science and Cybernetics  
1 Lời giới thiệu -(Preface) 2 Phan Đình Diệu -Kỹ thuật vi xử lí, vi tin học và khả năng ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn nước ta. (Microprosessors, micro computer and the probabilities of their wide applications in our country.) 9 Trần Vũ Thiệu -Về hai bài toán trên tập lồi đa diện. ( On two problems over polyhedral convex sets.) 16 Tạ Văn Đĩnh -Thay đổi miền của bài toán biên. (Changing the domain of a boundary value problem.) 21 Ngô Văn Lược, Tạ Hồng Quảng, Lê Kim Luật -Giải gần đúng bài toán
more » ... hấm của hệ thống đập đất bằng phương pháp phần tử hữu hạn. (An approximate solution of the filtration problem of a system of the dams by the finite element method.) 27 Hồ Thuần, Lê Văn Bào -Các phép chuyển dịch lược đồ quan hệ. (Translations of relation schemas.) Volume 1, Number 2 (1985) 1 Nguyễn Đình Tài, Phan Đình Diệu -Phân rã bài toán tối ưu phi tuyến không tách được bằng phương pháp phân cấp nhiều mức. (Decomposition of inseparable nonlinear optimization problems by the multilevel hierarchical method.) 22 Nguyễn Bường -Về chọn tham số hiệu chỉnh cho phương trình Hammerstein. (On the selection of the regularization parameter for Hammerstein' equation.) 25 Nguyễn Chí Thành -Phương pháp MCA trong lưu trữ và tìm tin. (MCA method in information storage and retrieval.) 29 Nguyễn Chí Công, Trần Xuân Thuận -Hệ phát triển vi tính FT 68K. (Microcomputer development system FT 68K.) 32 Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ 3. -(3rd national congress of mathematicians.) Volume 1, Number 4 (1985) 1 Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Huy -Về một thuật toán thực hiện phép chia trong mô hình quan hệ. (On some algorithms for the division in the relational data models.) 7 Nguyễn Văn Tâng -Về một phương pháp kết hợp ngôn ngữ dữ liệu với ngôn ngữ lập trình. (On a method combining the data language and the programming language.) 10 Lê Tiến Vương -Về áp dụng lí thuyết tập mờ trong mô hình quan hệ. (On the application of fuzzy set theory in relational database.) 16 Phạm Văn Lang, Nguyễn Huy Mỹ, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Châu, Lê Sỹ Hùng, Nguyễn Thái Hưng -Thư viện chương trình xử lí thông tin ban đầu, nhận dạng đặc tính động học, chọn chế độ làm việc hợp lí và tính toán thiết kế liên hợp máy nông nghiệp. (The program packages for primer information processing, identification of the dynamic characteristic, choosing optimal working regime and design of the agricultural machins.) 20 Phạm Hải Bắc -Vấn đề mở rộng đại số quan hệ. (An approach to expanding relational algebra.) 24 Nguyễn Huy Mỹ -Viện các vấn đề về điều khiển. (Institute of control problems.) 25 Trao đổi -(Brief ) 29 Vũ Duy Mẫn -Tăng tốc độ thực hiện các chương trình BASIC. (Speed up the execution of the BASIC program.) 30 Giới thiệu sách -(Book review) 1 Đỗ Việt Nga -Một số phương pháp tự động hóa tổng hợp văn bản. (Some methods of document automatic synthesis.) 5 Nguyễn Văn Tam -Tấm CPU -Z80 trên bus VT -64. (Card CPU -Z80 on the bus VT -64.) 9 Nguyễn Văn Lư, Hồ Thuần -Cài đặt ngôn ngữ PADRE bằng kỹ thuật tiền xử lí. (On the PADRE' s implementation by preprocessor technique.) 16 Nguyễn Ngọc Kiên, Đoàn Thanh Vịnh, Vũ Duy Mẫn -Thực hiện lien tục cấp thấp trong xây dựng hệ đa xử lý từ hai máy tính mini 16. (Relisation of low-level communication in construction of the multi-processing system from two computers mini 16.) 21 Nguyễn Như Cận -Hệ TV -86. (System TV -86.) 23 Nguyễn Chí Công -PS/2 và những tiêu chuẩn tương lai. (PS/2 and standards in future.) 25 Hồ Thuần -Hội thảo công nghệ phần mềm. Lập trình song ngữ PASCAB -BASIC của Nguyễn Xuân Huy. Giới thiệu sách -26 27 Nguyễn Xuân Huy -Về các tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm. (On the norms of evaluation of software products.) 32 Giới thiệu hội thảo quốc tế về toán học tại Tp HCM, tháng 4-1988 1 Bạch Hưng Khang -Về nghiên cứu khoa học và công nghệ tin học. (About scientific research and technology of informatics.) 4 Lê Xuân Quảng -Giải bài toán Carleman suy rộng trên trục thực bằng phương pháp chiếu lặp trên cơ sở phép chiếu bình phương tối thiểu. (Projection-iteractive method is used for Carleman problem.)
doi:10.15625/1813-9663/30/4/5854 fatcat:2k5lfinqmfelng2vb2rsjmxd5a