Model procesowego budżetu kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych

Wojciech Sadkowski
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Rachunek kosztów jakości jest narzędziem wykorzystywanym w przedsiębiorstwach usługowych do optymalizacji kosztów jakości. Rzetelnie prowadzony stanowi cenne źródło informacji o kosztach jakości, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania ich budżetu. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie przez autora budżetu procesowego kosztów jakości. Pierwsza część pracy przedstawia istotę i rolę budżetowania w zarządzaniu jednostką oraz charakterystykę struktury budżetu
more » ... ry budżetu przedsiębiorstwa. W drugiej części autor prezentuje macierz procesową kosztów jakości, założenia oraz budżet procesowy kosztów jakości. Trzecia część zawiera próbę weryfikacji przygotowanego budżetu kosztów jakości. Obiektem badań są koszty jakości oraz budżet przedsiębiorstwa. W pracy autor zastosował metodę krytycznej analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu rachunkowości i zarządzania jakością oraz analizę przypadku. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonego studium przypadku oraz nakreślony kierunek dalszych badań. Słowa kluczowe: budżet, koszty jakości, rachunek kosztów jakości. Summary: The quality costs calculation is a tool used in service companies to optimize quality costs. Reliably maintained is a valuable source of information on quality costs, which can be used to prepare their budget. The purpose of this article is to propose the process budget of quality costs by the author. The first part presents the essence and role of budgeting in management as well as the characteristics of the company's budget structure. In the second part, the author presents the process matrix of quality costs, assumptions and the process budget of quality costs. The third part contains an attempt to verify the budget prepared for quality costs. The object of research are the quality costs and the company's budget. In his work, the author used the method of critical analysis of scientific literature in the field of accounting, quality management and case study analysis. In the summary of the article there are the conclusions from the case study and the direction of further research.
doi:10.15611/pn.2018.522.11 fatcat:3s6rqgx7hbbl5aoenpyagcvnwa