İş Esnekliği Perspektifinden İşgören Motivasyonu Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Uçar
2015 Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences  
Öz Bilgi ve iletişim teknolojisinde, ekonomide, demografi ve yaşam tarzlarında meydana gelen değişimler nedeniyle konaklama işletmelerinde iş yaşamının esnekleştirilmesi çabaları ve bu konuda yapılan çalışmalar, işgören motivasyonu ile birlikte müşteri memnuniyetini de maksimize etme şansı verdiğinden, işletme yöneticileri tarafından benimsenmekte ve uzun yıllardır bu çabalar artarak devam etmektedir. Bu çerçevede araştırma, Safranbolu'da faaliyet gösteren konaklama işletmelerindeki
more » ... istihdam edildikleri işletmelerin esneklik uygulamalarının motivasyonları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin, istihdam edildikleri işletmelerin dışsal, içsel, fonksiyonel ve ücret esnekliği uygulamalarına orta düzeyde katılım gösterdikleri ve bu uygulamaların işgörenlerin motivasyonunu önemli oranda etkilediği tespit edilmiştir. Abstract Due to the changes in economy, information and communication technologies, and shifts in demographic factors and lifestyles, efforts on the workplace flexibility in the accommodation enterprises have been internalized by the managers because of providing maximization of customer satisfaction and employee motivation. This study aimed to determine the effects of work flexibility on employee motivation who work at accommodation enterprises in Safranbolu. The employees working for accommdation enterprises have agreed the external, internal functional and wage flexibility practices of enterprises moderately and according to employees these flexibility issues affect the motivation of employees. GİRİŞ Küreselleşme süreciyle ortaya çıkan maliyetlerin azaltılması ve uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlama hedefleri, üründe ve süreçte oldukça çeşitlenmiş ürün ya da hizmetlerin talep edilen miktarlarda üretilmesine yönelik bir değişimi yaratmıştır. Bu değişim; dünya ekonomisine yeni aktörlerin girmesiyle birlikte iş gücü piyasalarındaki hareketliliği arttırmış ve çalışma hayatının kurallarını tamamen değiştirmiştir. Dolayısıyla yoğun rekabetin yaşandığı günümüz küreselleşme ortamında işletmelerin ayakta durabilmeleri için çabuk kararlar verip uygulamaya geçmeleri açısından esnekliğin önemi öne çıkmıştır. Esneklik, genel olarak değişikliklere uyum sağlama kabiliyeti olarak tanımlanır. Günümüzde esnek çalışmaya olan talebin artmasında; dünyada yaşanan hızlı iletişim,
doi:10.14230/joiss87 fatcat:br5cxdxxvjcflhyt32izjncl4y