УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олена ОТРАВЕНКО, Олександр ГАДЮЧКО
2020 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 29, том 3, 2020 200 Педагогiка УДК 378.014.61:796 DOI Олена ОТРАВЕНКО, orcid.org/0000-0001-8308-5895 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Старобільськ, Луганська область, Україна) yelenot@gmail.com Олександр ГАДЮЧКО, orcid.org/0000-0002-9015-7794 аспірант, викладач кафедри олімпійського і професійного спорту Луганського національного
more » ... іонального університету імені Тараса Шевченка (Старобільськ, Луганська область, Україна) gadyuchkoalex@gmail.com УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Актуальність дослідження зумовлена здійсненням управління в закладах вищої освіти на засадах інноваційних стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх проєктів та їх моніторингу; забезпечення умов для якісної професійної підготовки майбутніх фахівців, формування управлінців нової генерації, які здатні системно мислити й діяти, приймати управлінські рішення, ефективно використовувати наявні ресурси, бути конкурентоздатними на ринку праці. Мета дослідження полягає в системному аналізі наукової літератури щодо управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, визначенні змісту поняття «якість професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти». Методи дослідження: аналіз, порівняння, систематизація з метою узагальнення досвіду із проблеми управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти; педагогічне спостереження, анкетування майбутніх фахівців фізичної культури і спорту щодо задоволеності якістю організації освітнього процесу. У статті розглянуто управління з позиції системного, інноваційного, процесуального та діяльнісного підходів. Зміст тренерської діяльності відображають конструктивний, організаторський, проєктний, комунікативний, діагностичний, гностичний та руховий компоненти. За результатами анкетування майбутніх фахівців фізичної культури і спорту щодо задоволеності якістю організації освітнього процесу (констатувальний етап експерименту), була з'ясована наявна тенденція зниження цінностей педагогічної професії та престижності роботи тренера-викладача. Сутність поняття «управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти» нами визначено як цілеспрямований процес постійного самовдосконалення, досягнення бажаного результату професійної підготовки за обраною спеціальністю в навчальній, науковій та спортивній діяльності через здійснення аналізу, планування, організації, прийняття управлінського рішення, використання системи критеріїв оцінки ефективності управлінської діяльності, моніторингу та контролю, високого рівня партнерства між адміністрацією й викладацьким складом. Ключові слова: управління, якість професійної підготовки, майбутні фахівці фізичної культури і спорту, заклад вищої освіти. The relevance of the study is conditioned by the implementation of management in higher education institutions based on the innovative strategies according to the principles of sustainable development, creation of modern systems of educational projects and their monitoring; provision of conditions for qualitative training of future specialists, formation of new-generation managers who are able to think and act systematically, to make management decisions, use resources effectively and to be competitive in the labor market. The aim of the research consists of systematic analysis of scientific literature on the quality management of vocational training of future specialists in higher education institutions, defining the concept of "quality of vocational training of future specialists of physical education and sports in higher education institutions". Research methods include: analysis, comparison, systematization for the summarization of quality management experience of future specialists in physical education and sports in higher education institutions; pedagogical observation, questioning of future specialists of physical education and sports on satisfaction with the quality of the educational process. The research considered management in the position of systemic, innovative, procedural and activity approaches. The content of coaching activities is reflected in constructive, organizational, project, communicative, diagnostic, gnostic and motor components. According to the results of questioning of future specialists of physical education and sports on satisfaction with the quality of educational process (ascertaining stage of the experiment), a new tendency of decrease of values of pedagogical profession and prestige of work of the trainer-teacher was found out. The essence of the concept of "management of vocational training quality of future specialists of physical education and sports in higher education institutions" is defined in the article as a purposeful process of continuous self-improvement, the achievement of the desired result of vocational training in the chosen specialty in educational, scientific and sports activities through analysis, planning, organization, decision-making, use of the system of criteria for the evaluation of the effectiveness of management activity, monitoring and control, high level of partnership between the administration and teaching staff. Key words: management, quality of vocational training, future specialists of physical education and sports, institution of higher education.
doi:10.24919/2308-4863.3/29.209576 fatcat:hh2thhmhgzcq7nbhtkaun66z64