A study of magnetic field in the lung of workers in an asbestos factory

Xing-tai WENG, Jun-cai YAO, Yue-jian WANG, Tian-xi HU, Zhi-guan YU, Zhi-ying LU, Jing-sheng GUO
1989 Industrial Health  
doi:10.2486/indhealth.27.9 pmid:2708080 fatcat:d5axf4zysba3ffpmfqagcdbwni